မျှော်မှန်းချက်

၁။      ကျေးလက်ဒေသဖွံဖြိုးရေးနှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖော်ဆောင်ရန်။

ရည်မှန်းချက်

၂။       ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များမှာ-

(က)    ကျေးလက်အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ကျေးလက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ ၏ လူမှုစီးပွားဘဝမြင့်မားလာစေရန်၊

(ခ)     ဌာနဝန်ထမ်းများနှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးနှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုဖော်ဆောင်ရန်၊

(ဂ)     ပြည်သူဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများမှ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူသုံးစွဲနိုင်စေရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာမူဘောင်

၃။      ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် သက်ဆိုင်သူအားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ရည်မှန်း၍ ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ INGOs၊ NGOs၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ဆွေးနွေး တိုင်ပင်၍ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးမဟာဗျူဟာမူဘောင်နှင့် အဂ္ဂမဟာဗျူဟာ(၅)ရပ်ကို ရေးဆွဲချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

မူဝါဒ

၄။      ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒများမှာ -

(က)    ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေးအတွက် လယ်ယာ၊သားငါးအထောက်အကူပြုကုန်ထုတ်လမ်းသွယ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကျေးလက်သောက်သုံးရေရရှိရေးလုပ်ငန်းများ၊ မဟာဓါတ်အားလိုင်းပြင်ပကျေးလက်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သွားမည်။

(ခ)     ကျေးလက်ဒေသ၌အခြားလူမှုရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံများဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးအတွက် လူထုဗဟိုပြုချဉ်းကပ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(ဂ)     ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် မိသားစုဝင်ငွေတိုးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဘဏ္ဍာငွေအရင်းအမြစ် ရရှိစေရန်၊ အရင်းမပျောက်လည်ပတ်ရန်ပုံငွေ (Revolving Fund)၊လူထုတိုက်ရိုက် ထောက်ပံ့ငွေ(Block Grant)များထူထောင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်။

(ဃ)    ကျေးလက်ဒေသများတွင် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားလိုအပ်ချက်ကိုအထောက်အကူပြုဖြည့်ဆည်းနိုင်စေရန် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ၊ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများကိုဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်သွားမည်။

(င)     အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် သဘာဝအန္တရာယ် ကျရောက်မှုကြောင့် အိုးအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသောကျေးလက်ပြည်သူများအတွက် ကျေးလက်အိမ်ရာများ၊ယင်လုံအိမ်သာများဆောက်လုပ်သွားမည်။

(စ)     ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း၊ကောင်းမွန်သောစီမံအုပ်ချုပ်မှုယန္တရား တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်စေရေးနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်သွားမည်။

(ဆ)    ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့ချရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် သက်ဆိုင်သူများ (Stakeholders) အားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၅။      ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ -

           (၁)    ကျေးလက်ဒေသသောက်သုံးရေရရှိရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂)     မဟာဓါတ်အားလိုင်းပြင်ပကျေးလက်ဒေသလျှပ်စစ်မီးရရှိရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၃)     စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးကုန်ထုတ်လမ်းများနှင့် တံတားများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

(၄)‌     ကျေးလက်ဒေသအိမ်ရာတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၅)     ကျေးလက်ဒေသနေပြည်သူများအလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အရင်းမပျောက်မတည်ရန်ပုံငွေထူထောင်ပေးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၆)     ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်းနှင့် ဒေသထုတ်ကုန်များဈေးကွက်ရရှိရေးချိတ်ဆက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

(၇)     ကျေးလက်ပြည်သူများကိုယ်တိုင်ပါဝင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အသေးစားအခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဖော်ဆောင်ပေးခြင်း၊

(၈) ကာကွယ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းအားကောင်းသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ပေါ်လာစေရေးကူညီဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၉)     ကျေးလက်ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၀)   ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုစောင့်ကြည့် စစ်ဆေးခြင်း၊ အကဲဖြတ်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် အစီရင်ခံစာပြုစုတင်ပြခြင်း၊

(၁၁)   ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းအရပ်ရပ်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၁၂)    ဝန်ကြီးဌာနကပေးအပ်သည့် အခြားလုပ်ငန်းတာဝန်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၆။ဖွဲ့စည်းပုံ

(၁) ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိကျေးလက်ဒေသများ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတို့အတွက်အဓိကထားဆောင်ရွက်ရသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)သည်နေပြည်တော်တွင်တည်ရှိပြီးတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်မှမြို့နယ်အဆင့်အထိကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦစီးဌာနရုံးအဆင့်ဆင့်ကိုတစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။

(၂) လက်ရှိအခြေအနေတွင်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊နေပြည်တော်အပါအဝင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရုံးအဆင့်ဆင့်ကိုဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်(၁၇)ရုံး၊ ခရိုင်ရုံး(၇၃)ရုံး၊နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ(၁)ခုနှင့်မြို့နယ်(၂၉၁)ရုံးတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

(၃) ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)ကိုဌာန(၈)ခု၊ဌာနခွဲ(၁၈)ခုတို့ဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်-

(က)    စီမံရေးရာနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်အမြစ်

          (၁)     စီမံရေးရာ

          (၂)      လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်

(ခ)     စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာန

(၁)   စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး

(၂)   နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး

(ဂ)   ဘဏ္ဍာရေးဌာန

          (၁)     စာရင်းစိစစ်ရေးနှင့်စာရင်းပြုစုရေး(ပြည်တွင်း)

          (၂)      စာရင်းစိစစ်ရေးနှင့်စာရင်းပြုစုရေး(နိုင်ငံတကာ)

          (၃)     ရသုံးမှန်းခြေ

 (ဃ)   ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေးနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထောက်အကူပြု

          (၁)     အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအထောက်အကူပြု

          (၂)      ဆင်းရဲမှုလျော့ချရေး

 (င)    စိစစ်အကဲဖြတ်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေး

          (၁)     စိစစ်အကဲဖြတ်ရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက်

          (၂)      အခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးရေး

(စ)   ကျေးလက်ရေရရှိရေး

(၁)   ကျေးလက်ရေရရှိရေး

(၂)   မြေအောက်ရေရရှိရေး

(၃)   စီမံကိန်းနှင့်သုတေသနဒီဇိုင်း                

(ဆ)    ကျေးလက်မီးလင်းရေး

          (၁)     စီမံကိန်းနှင့်နည်းပညာ

          (၂)      လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး

   (ဇ)  ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေး

              (၁)     ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ယာဉ်ယန္တရား

              (၂)      ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေး

Fig:1 Organization Structure of the Department of Rural Development

တည်နေရာ

၇။     ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)သည် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနရုံးအမှတ်(၃၆) အနီးတွင်တည်ရှိပါသည်။ ဦးစီးဌာန၏တရားဝင် website သည် www.drdmyanmar.org ,www.drd.gov.mm“ဖြစ်ပါသည်။social media facebook page တွင်လည်း “ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန”https://www.facebook.com/ DepartmentOfRuralDevelopmentHQOfficialPage/အမည်ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >