သမဝါယမဦးစီးဌာန ပေါ်ပေါက်လာပုံနောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

(က)    သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ဖွဲ့စည်းပုံကို နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း အဝေးအမှတ်(၃၉/၉၁)မှသဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ(၃၀)ရက်နေ့မှ စတင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိစဉ် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ဥပဒေအမှတ်(၉/၉၂)ဖြင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော သမဝါယမအသင်းဥပဒေသစ် အရ လုပ်ငန်းတာဝန်များတိုးချဲ့ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်လာရ၍ သမဝါယမဦးစီး ဌာန၏ (၅-၆-၁၉၉၄)ရက်စွဲပါ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၂၁/၉၄) အရဖွဲ့စည်းပုံအင်အား အရာထမ်းရာထူး(၉၈၀)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၁၆၃၃၂)နေရာ ​​​စုစုပေါင်းရာထူး (၁၇၃၁၂) နေရာဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

(ခ)     ထို့အပြင် (၃၁-၅-၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်(၂၀/၂၀၁၂)သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်အရ သမဝါယမဒီဂရီကောလိပ် (သန်လျင်၊ စစ်ကိုင်း)အားသမဝါယမတက္ကသိုလ် (သန်လျင်၊စစ်ကိုင်း)အဖြစ်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခွင့် ရခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ (၆-၉-၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၃၄/၂၀၁၂) အရနေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရှိသမဝါယမဦးစီး ဌာန၊ နေပြည်တော်တွင် ဝန်ထမ်းအင်အား(၂၅)ဦးဖြင့်လည်းကောင်း၊ (၁၆-၈-၂၀၁၂)ရက် နေ့တွင်အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၃၁/၂၀၁၂)အရ နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေရှိ သီရိ(၅) မြို့နယ်အား တစ်မြို့နယ်လျှင် ဝန်ထမ်းအင်အား (၂၀)ဦးနှုန်းဖြင့် စုစုပေါင်းဝန်ထမ်းအင်အား (၁၀၀)ဦးဖြင့်လည်းကောင်း သဘောတူဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါသဖြင့် သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်း အင်အားမှာ (၁၈၃၄၇)ဦးဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

(ဂ)     ထို့ပြင် (၁၅-၁-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၅)၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်အရ သမဝါယမ ဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား အရာထမ်းရာထူး(၁၄၈၃) နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၁၆၈၆၄)နေရာ၊စုစုပေါင်းရာထူး(၁၈၃၄၇)နေရာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိရာမှအရာထမ်း ရာထူး (၇၀၃)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၁၅၆၉၆) နေရာ စုစုပေါင်းရာထူး (၁၆၃၉၉) နေရာဖြင့် သမဝါယမဦးစီးဌာနအဖြစ် (၁-၄-၂၀၁၅) ရက်နေ့မှစ၍ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

(ဃ)    (၅-၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃/၂၀၂၀)၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံအား အရာထမ်းရာထူး(၇၀၃)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး(၁၅၆၉၆)နေရာ၊ စုစုပေါင်း (၁၆၃၉၉)နေရာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိရာမှ အရာထမ်းရာထူး(၆၉၄)နေရာ၊ အမှုထမ်းရာထူး (၁၄၇၁၅)နေရာ၊ စုစုပေါင်းရာထူး(၁၅၄၀၉)နေရာဖြင့် သမဝါယမဦးစီးဌာနအဖြစ်(၅-၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှစ၍ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

သမဝါယမဦးစီးဌာန မူဝါဒ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ မူဝါဒမှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည် -

(က)    လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သမဝါယမလုပ်ငန်းများကို ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးအောင်ဆောင် ရွက်မည်။

(ခ)     သမဝါယမစနစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သမဝါယမကျင့်ဝတ်၊ အနှစ်သာရများ၊ သမဝါယမ အသင်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် အညီသမဝါယမအသင်းများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ထိန်းကျောင်းတည့်မတ်ခြင်း နှင့်သမဝါယမ ပညာပေးရေးလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်မည်။

(ဂ)     သမဝါယမအသင်းသားမိသားစုများ၏ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူနေမှုအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ  အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည်။

(ဃ)    နိုင်ငံတကာသမဝါယမအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်။

(င)     ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာသမဝါယမအသင်းများအား အဆင့်မြှင့်တင်ရေးဆောင်ရွက်မည်။

သမဝါယမဦးစီးဌာန ရည်မှန်းချက်

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက် (Mission)မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    လုပ်ကွက်ငယ် တောင်သူလယ်သမားများ၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူသူများနှင့် ရေလုပ်သားများကို အခြေခံ၍ အစုအဖွဲ့များ၊ သမဝါယမ  အသင်းများဖွဲ့စည်းပြီး အတွေးသစ် အမြင်သစ်များဖြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် လာစေရန်၊

(ခ)     စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် သမဝါယမလုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရန် လိုအပ်သောနည်းပညာနှင့် ငွေကြေးအရင်းအနှီးများအတွက် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ အကူအညီ၊ အထောက်အပံ့နှင့်ချေးငွေများရရှိရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်၊

(ဂ)     သမဝါယမလုပ်ငန်းများနှင့် သမဝါယမစနစ် ပိုမိုအောင်မြင်စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်။

သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)    စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၏ ဦးတည်ချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ရည်မှန်းချက်တာဝန်များနှင့်အညီ သမဝါယမအသင်းများ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)     သမဝါယမအသင်းများကို ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညွှန်ကြားချက်များပါ ပြဌာန်းသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊

(ဂ)     သမဝါယမအသင်းများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ သမဝါယမအသင်း များ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် စာရင်းရှင်းလင်းဖျက်သိမ်းခြင်း၊

(ဃ)    သမဝါယမအသင်းအမှုဆောင်များ၊ ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို စည်းရုံးခြင်း၊ လေ့ကျင့်ပညာပေးခြင်း၊ဥပဒေနှင့်အညီ ထိန်းကျောင်း တည့်မတ်ပေးခြင်း၊

 (င)    သမဝါယမဦးစီးဌာန ဌာနအဆင့်ဆင့်ရှိ ဝန်ထမ်းများအတွက် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စ ရပ်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(စ)     သမဝါယမဦးစီးဌာန အဆင့်ဆင့်ရှိ စာရွက်စာတမ်းများ၊ အဆောက်အဦများ၊ ယာဉ်များနှင့်စက်ပစ္စည်းများအားထိန်းသိမ်းခြင်း၊ 

(ဆ) နိုင်ငံတကာမှချေးငွေများရယူပြီးလွှဲပြောင်းထုတ်ချေးခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ရာတွင်သမဝါယမအသင်းအဆင့်ဆင့်သို့ ချေးငွေ တစ်ကြိမ်ထုတ်ချေးပေးပြီး ပြန်လည်ပေးဆပ်ပြီးသည့်အချိန်တိုင်း စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းအားမပျက်မကွက် စစ်ဆေးခြင်း၊ သမဝါယမအသင်း နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ (၆)လ (၁)ကြိမ် စစ်ဆေးခြင်းကို လည်းကောင်း၊နှစ်ကုန်တွင် နှစ်ချုပ်စစ်ဆေးခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဇ)     အခါအားလျော်စွာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ပေးအပ်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန် များကို ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဖွဲ့စည်းပုံ        

        

Videos

 

 
 
 

On Facebook

Find us on >