အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
1 လယ်ယာမြေတွင် ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိဘဲ ကျူးလွန်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေကို ခွင့်ပြုရန် သင့် မသင့် စိစစ်ခွဲခြားရန်အတွက် လုပ်ငန်းကော်မတီ (အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် - ၄၄/၂၀၂၄ နှင့် ၁၁၃/၂၀၂၄)
2 ကော်ဖီဗဟိုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၉/၂၀၂၂)
3 တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဖွဲ့စည်းခြင်း
4 မွေးမြူရေး မြေဖော်ထုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
5 ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
6 ပိုးသတ်ဆေးနည်းပညာကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
7 မြေဩဇာကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
8 မြေဩဇာဆိုင်ရာ နည်းပညာအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
9 မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
10 မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း