အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
1 တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး နည်းဥပဒေများ
2 တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး နည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ
3 တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွားမြှင့်တင်ရေး နည်းဥပဒေများကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများ
4 ဆည်မြောင်းနည်းဥပဒေများ
5 ရေခွန်တာတမံခွန် နည်းဥပဒေများ
6 မြန်မာနိုင်ငံတမံကြီးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီနည်းဥပဒေများ
7 လယ်ယာမြေနည်းဥပဒေများ
8 စာချုပ်စာတမ်းများမှတ်ပုံတင်နည်းဥပဒေများ
9 နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရေးနည်းဥပဒေများ
10 မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေး နည်းဥပဒေများ