အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
1 တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ
2 တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဥပဒေ၊ ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ၊ ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
3 မြေဩဇာဥပဒေနှင့် မြေဩဇာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
4 မျိုးစေ့ဥပဒေနှင့် မျိုးစေ့ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
5 ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ
6 အပင်ပိုးမွှား ကာကွယ်သည့်ဥပဒေ
7 တာတမံဥပဒေ
8 ဆည်မြောင်းဥပဒေ
9 ရေခွန်နှင့်တာတမံခွန်ဥပဒေ
10 မြန်မာနိုင်ငံတမံကြီးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီဥပဒေ