အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

23/11/23

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ကြီးကြပ်၍ ဖျာပုံမြို့၊ ဖျာပုံ ငါးလုပ်ငန်းသင်တန်းကျ

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်