အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၁၉၅၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်အထိ နည်းပညာသုတေသနရလဒ်များ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

အရေအတွက်

၁။

အပင်ရောဂါသုတေသန

(၂၅)ခု

၂။

ပိုးမွှားသုတေသန

(၉)ခု

၃။

မြေဆီလွှာသုတေသန

(၅)ခု

၄။

ရေအသုံးချရေးသုတေသန

(၉)ခု

၅။

စိုက်ပျိုးရေးအဏုဇီဝသိပ္ပံသုတေသန

(၃)ခု

၆။

စိုက်ပျိုးရေးအင်ဂျင်နီယာသုတေသန

(၂)ခု

၇။

ဆီထွက်သီးနှံသုတေသန

(၈)ခု

၈။

စပါးဇီဝဥယျာဉ်သုတေသန

(၈)ခု

၉။

ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်နည်းပညာသုတေသန

(၂)ခု

၁၀။

ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုတေသန

(၆)ခု

၁၁။

ဝါနှင့်အမျှင်ထွက်သုတေသန

(၁)ခု

၁၂။

မျိုးစေ့ဘဏ်

(၁) ခု

၁၃။

အပင်ဇီဝကမ္မဗေဒသုတေသန

(၂၅) ခု

၁၄။

ဇီဝနည်းပညာသုတေသန

(၆) ခု

စုစုပေါင်း

(၁၁၀) ခု