အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ်အတွင်း

လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအလိုက်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ

တောင်သူပညာပေးစံပြကွက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှု

 

စဉ်

အမျိုးအမည်

၂၀၁၈-

၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၀၂၀-

၂၀၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ (mini)

မိုးစပါး 

၈၁၅၉

၁၀၄၆၆

၁၂၆၀၇

၅၈၀

 

နွေစပါး

110

-

20

20

ဂျုံ

-

-

25

25

အစေ့ထုတ်ပြောင်း            

၄၂၆၈

၄၀၉၉

၃၈၄၂

၆၇၄

ဆီထွက်သီးနှံ

၂၅၉၁

5965

၃၆၉၁

၈၂၅၇

ပဲမျိုးစုံသီးနှံ

၃၇၃၄

၈၇၅၆

၄၃၂၃

၅၆၅၂

ချက်ကြံ

378

406

၃၄၀

၃၃၉

ရော်ဘာ

342.5

317.5

၁၀၂.၅

၃၀

ဆီအုန်း

100

100

-

-

ကော်ဖီ

18

18

၁၇.၅

၂၇.၅

၁၀

ပီလောပီနံ

-

-

-

၁၁

ချည်မျှင်ရှည်ဝါ

401

၂၇၉

၄၃၄

 

၁၂

ဂုန်လျှော်/ချဉ်ပေါင်လျှော်

85

30

၃၁

 

၁၃

မြေအသုံးချရေး

၃၆၂၁

၂၆၆၀

၃၀၁၇

၈၇၆

၁၄

ရွှေခရုဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်း နည်းလမ်းများ

2