အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

စဉ်

ဦစီးဌာန/ တက္ကသိုလ်

လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကဏ္ဍ

(၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ)

စီမံကိန်းဦးစီးဌာန

(စီမံကိန်းစိစစ်သုံးသပ်ရေးဌာနခွဲ)

၁။ စီမံကိန်းစောင့်ကြည့်စိစစ် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်း (Introduction to M&E Training) (ပထမ အကြိမ်) ကို (--၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၁၀--၂၀၂၂) ရက် နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာနနှင့် မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ ဆေးတက္ကသိုလ်တို့မှ သင်တန်းသား/သူ စုစုပေါင်း (၂၇) ဦး တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။

၂။ စီမံကိန်းစောင့်ကြည့်စိစစ် အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်း (Introduction to M&E Training) (ဒုတိယအကြိမ်) ကို (၁၃--၂၀၂၂) ရက်နေ့မှ (၁၇--၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်း ဦးစီးဌာန၊ လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်း ဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး သုတေသန ဦးစီးဌာန၊ ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးသုတေသနဦးစီးဌာနနှင့် ရေဆင်း စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်တို့မှ သင်တန်းသား/သူ စုစုပေါင်း (၃၁) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။