အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စဉ်

ပညာအရည်အချင်း

ရရှိပြီး(ဦးရေ)

သင်ကြားဆဲ(ဦးရေ)

စုစုပေါင်း (ဦးရေ)

၁။

Ph.D

၃၆

၁၅

၅၁

၂။

M.Agr.Sc

၈၄

၂၀

၁၀၄

၃။

PGD

၁၆

၁၈

၄။

B.Agr.Sc

၁၉၈

၂၀၆

၅။

Dip.Agri

၁၀၈

-

၁၀၈

 

စုစုပေါင်း

၄၄၂

၄၅

၄၈၇