အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

၂၀၁၈-၂၀၁၉ မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ နှစ်အတွင်း

လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းအလိုက်တိုးတက်မှုအခြေအနေများ

စာအုပ်/‌စာစောင် ဖြန့်ဝေနိုင်မှု

 

စဉ်

အမျိုးအမည်

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၀၁၉-၂၀၂၀

 

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၂၀၂၁-၂၀၂၂ (mini)

နှစ်ရှည်သီးနှံပညာပေး

3567

7130

၂၀၀၀

 

ဝါနှင့်လျော်မျှင်ထွက်သီးနှံဆိုင်ရာနည်းပညာပေး

23200

8123

၄၇၀၅

၆၃၀၀

GAP ဆိုင်ရာ ညာပေး

၁၁၄၀၀

6200

-

၂၃၁၂

ဉယျာဉ်ခြံသီးနှံနည်းပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်

-

-

-

၉၀၀၆

နည်းပညာပေးမဂ္ဂဇင်း

၁၅၀

၅၀

-

-

ဉယျာဉ်ခြံသီးနှံနည်းပညာပေးစာအုပ်

၄၀၀

၂၅၀

-

-

အိမ်ခြံဝင်းအတွင်း ဟင်းသီးဟင်းရွက် တပိုင်တနိုင်စိုက်ပျိုး‌ရေး သင်ထောက် ကူစာအုပ်

၇၅၀

၁၀၀၀

-

-

အိမ်ခြံဝင်းအတွင်း ဟင်းသီးဟင်းရွက် တပိုင်တနိုင်စိုက်ပျိုး‌ရေး သင်တန်း လက်စွဲစာအုပ်

၇၅၀

၁၀၀၀

-

-

မြန်မာနိုင်ငံ၏စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကောင်းများ (ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံ)

၂၅၀၀

၅၀၀

-

-

၁၀

ဘက်စုံသီးနှံကာကွယ်ရေးလက်စွဲစာအုပ်

၂၇၀၀

-

-

-

၁၁

ကော်ဖီသီးနှံဆိုင်ရာ ပညာပေး

၅၈၄၄

၂၀၀၀

၄၉၃၅

၁၀၁၂၈

၁၂

မှို ပညာပေး

၃၇၈၇

၈၈၅၀

၁၉၂၀

၁၀၃၀

၁၃

ပီလောပီနံသီးနှံဆိုင်ရာပညာပေး

-

-

၇၄၅

၂၀၀၀

၁၄

ဝဉသီးနှံဆိုင်ရာပညာပေး

-

-

၉၃၀

-

၁၅

ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်းနည်းလမ်းများ

4000

20200

-

-

၁၆

စပါးသီးနှံဆိုင်ရာ ပညာပေး

31000

၁၅၀

၁၅၀

၁၅၀

၁၇

ချက်ကြံသီးနှံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပညာပေး

16265

7838

၄၄၇၉

၃၄၁၅

အပြည့်အစုံအား PDF File Download ရယူ၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်