အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအထိ ဘဏ္ဍာနှစ်အလိုက် ပုဂ္ဂလိကဝတ်မှုန်ကူးဝန်ဆောင်မှုအခြေအနေ
စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ပုဂ္ဂလိကဝတ်မှုန်ကူးဝန်ဆောင်မှု(ဧက) မှတ် ချက်
၂၀၁၈ (ဧပြီလမှ စက်တင် ဘာလထိ) Mini Budget ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ (အောက်တို ဘာလမှ စက်တင်ဘာလထိ) ၂၀၁9- ၂၀20 (အောက်တို ဘာလမှ စက်တင်ဘာလထိ) ၂၀၂၀-၂၀၂၁ (အောက်တို ဘာလမှ စက်တင်ဘာလထိ) 2021-2022 ခုနှစ် (အောက်တိုဘာလမှ မတ်လအထိ) Mini Budget ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ် (ဧပြီလမှ မတ်လအထိ လျာထားချက် အပေါ် (ဇူလိုင်လအထိ) စုစုပေါင်း
နေပြည်တော် 10578 ၂၃၅၅၆ ၂၄၇၅၆ ၂၈၃၅၆ ၁၅၉၇၈ ၉၁၅၆ ၁၁၂၃၈၀  
ကချင်ပြည်နယ် 17160 ၅၂၄၄၀ ၅၄၂၄၀ ၅၉၀၄၀ ၃၁၉၂၀ ၂၆၅၀၀ ၂၄၁၃၀၀  
ကယားပြည်နယ် 5808 ၂၀၈၁၅ ၁၁၄၀၀ ၁၂၆၀၀ ၆၉၀၀ ၃၇၄၀ ၆၁၂၆၃  
ကရင်ပြည်နယ် 6300 ၁၀၈၀၀ ၁၃၄၁၆ ၁၄၆၁၆ ၇၉၀၈ ၅၅၈၀ ၅၈၆၂၀  
စစ်ကိုင်းတိုင်း 396750 ၈၃၄၄၅၀ ၉၁၆၉၅၀ ၉၃၆၉၅၀ ၄၈၀၅၅၀ ၃၆၅၅၈၀ ၃၉၃၁၂၃၀  
ပဲခူးတိုင်း 39132 ၈၁၈၆၄ ၈၉၀၆၄ ၉၆၂၆၄ ၅၁၇၃၂ ၃၄၂၀၀ ၃၉၂၂၅၆  
မကွေးတိုင်း ၄၁၆၀၀ ၉၇၅၆၀ ၁၅၅၉၇၀ ၁၆၃၀၉၀ ၅၇၃၀၀ ၄၈၃၀၀ ၅၆၃၈၂၀  
မန္တလေးတိုင်း ၂၁၈၄၉၀ ၇၁၅၇၆၀ ၄၅၄၉၈၀ ၄၆၆၉၈၀ ၂၃၉၇၉၀ ၂၃၃၀၅၀ ၂၃၂၉၀၅၀  
ရန်ကုန်တိုင်း ၁၃၈၀၀ ၃၁၀၀၀ ၃၁၂၀၀ ၃၃၆၀၀ ၁၈၀၀၀ ၁၄၀၀၀ ၁၄၁၆၀၀  
၁၀ ရှမ်းပြည်နယ် ၈၉၈၀၀ ၁၂၅၈၂၀ ၁၃၃၀၂၀ ၁၄၇၄၂၀ ၈၀၉၁၀ ၅၇၇၁၆ ၆၃၄၆၈၆  
  စုစုပေါင်း 839418 ၁၉၉၄၀၆၅ ၁၈၈၄၉၉၆ ၁၉၅၈၉၁၆ ၉၉၀၉၈၈ ၇၉၇၈၂၂ 8466205