အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
1 ပိုးသတ်ဆေးမှတ်ပုံတင်အဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
2 ပိုးသတ်ဆေးနည်းပညာကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
3 မြေဩဇာကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
4 မြေဩဇာဆိုင်ရာ နည်းပညာအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
5 မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
6 မျိုးစေ့ဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
7 မျိုးစေ့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ကော်မတီပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
8 သီးနှံကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
9 တောင်သူလယ်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း
10 တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေး ဥပဒေနှင့် နည်းဥပဒေများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းကော်မတီ/ အဖွဲ့များ (၅)ဖွဲ့ (၂၀၂၁) ခုနှစ်