အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စဉ်

ခုနှစ်

တန်ချိန်(ထောင်ပေါင်း)

တန်ဘိုး( US$ -သန်းပေါင်း)

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၃၈၆.၉၈

၆၅၃.၈၅

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၃၇၆.၈၅

၆၅၂.၈၄

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၃၄၅.၂၇

၅၃၆.၂၇

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၃၈.၂၉

၄၈၂.၂၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၃၆၈.၉၇

၅၀၂.၆၃