အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

                 တန်ချိန်(မက်ထရစ်တန် ရိုးရိုး)

                   တန်ဘိုး( US$ -သန်းပေါင်း)

ခုနှစ်

ငါး

ပုစွန်

အခြား

စုစုပေါင်း

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၉၀၅၈၀.၀၄

၃၁၉.၀၄၅

၁၃၀၈၂.၄၆

၅၈.၂၀၇

၁၃၅၀၄၄.၀၁

၂၂၈.၅၆၇

၄၃၈၇၀၆.၅၁

၆၀၅.၈၁၉