အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
အမှတ်စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
1 တောင်သူလယ်သမား အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနှင့် အကျိုးစီးပွား မြှင့်တင်ရေးဥပဒေ၊ ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ၊ ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
2 မြေဩဇာဥပဒေနှင့် မြေဩဇာဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
3 မျိုးစေ့ဥပဒေနှင့် မျိုးစေ့ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ
4 ပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ
5 အပင်ပိုးမွှား ကာကွယ်သည့်ဥပဒေ
6 တာတမံဥပဒေ
7 ဆည်မြောင်းဥပဒေ
8 ရေခွန်နှင့်တာတမံခွန်ဥပဒေ
9 မြန်မာနိုင်ငံတမံကြီးများဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီဥပဒေ
10 လယ်ယာမြေဥပဒေ