အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအလိုက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ကြမည့် ဝန်ထမ်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှု မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် မွမ်းမံသင်တန်းများစီမံခြင်းကို အကြိုလုပ်ငန်းများအဖြစ် ဆောင်ရွက်ထားရန်လို

98