အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးအခြေခံသည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ် ကျွမ်းကျင်သော လူ့အရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေး ကြိုးပမ်း အကောင်အထည်ဖော်

၁၇

     Source : ကြေးမုံသတင်းစာ