အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဆည်ရေကို အကျိုးရှိထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်ရေးနှင့် စိုက်ဧကများ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးနိုင်ရေး အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်

18

     Source : ကြေးမုံသတင်းစာ