အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဌာနဆိုင်ရာများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအလိုက် အသုံးပြုသည့်မြေကို မြေအမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်ရေးလုပ်ငန်း ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ထားရန် အရေးကြီး

19

      Source : မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ