အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

နိုင်ငံစီးပွားရေးကို အထောက်အကူပြုစေမည့် သွင်းအားစုထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများကို တနိုင်တပိုင်မှသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထုတ်လုပ်နိုင်မည့် နည်းပညာများ လက်တွေ့တက်မြောက်အောင် သင်ယူရန်လိုအပ်

5