အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ငါးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ (မူကြမ်း) ပြဌာန်းနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့်ဖိုရမ် ကျင်းပနိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး

၃၄

   Source : ကြေးမုံသတင်းစာ