အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များအတွင်းရှိ တည်ဆောက်ပြီးလုပ်ငန်းများစာရင်းချုပ်(ရေအရင်းအမြစ်)
စဉ် စီမံကိန်းအမည် မြို့နယ် အကျိုးပြုဧရိယာ(ဟက်တာ) အကျိုးပြုဧရိယာ မှတ်ချက်
မှ ထိ
    ကချင်ပြည်နယ်          
လွဲလော့ မိုးကောင်း ၂၂၃ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆  
  တာလောကြီး မြစ်ကြီးနား ၈၁ ၂၀၀၆ ၂၀၀၇  
  မြို့ကုန်း ရွှေကူ ၈၁ ၂၀၀၁ ၂၀၀၂  
  မြို့သစ်ကလေး မိုးညှင်း ၂၆၃ ၂၀၀၀ ၂၀၀၁  
  နန့်ရင်း မိုးညှင်း ၂၀၂ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆  
        ၈၅၀      
               
  ကယားပြည်နယ်          
  ဆော်ခီဒေါ လွိုင်ကော် - ၁၉၉၉ ၂၀၀၀  
  နိုးကိုး လွိုင်ကော် ၂၆၃ ၂၀၀၂ ၂၀၀၃  
  ဘုရားဖြူ ဒီမောဆိုး ၂၀၂ ၂၀၀၆ ၂၀၀၈  
  ဒေါဆော်လီ လွိုင်ကော် ၁၂၁      
        ၅၈၇      
               
  ကရင်ပြည်နယ်          
  ၁၀ တရုတ်လှ ဘားအံ ၄၀၅ ၂၀၀၁ ၂၀၀၂  
  ၁၁ ဘားကပ် ဘားအံ ၄၈၅ ၂၀၀၄ ၂၀၀၆  
  ၁၂ ထုံးအိုင်-၁ ဘားအံ ၇၃ ၂၀၀၁ ၂၀၀၂  
  ၁၃ ထုံးအိုင်-၂ ဘားအံ ၄၉၄ ၂၀၀၅ ၂၀၀၈  
  ၁၄ ဇာသပြင် ဘားအံ ၂၀၂ ၂၀၀၈ ၂၀၁၅  
  ၁၅ ဂျိုင်း ဘားအံ ၂၄၃ ၂၀၀၁ ၂၀၀၂  
  ၁၆ ကမ်းနီ ဘားအံ ၂၀၂ ၂၀၀၃ ၂၀၀၄  
  ၁၇ သံလှယ် ဘားအံ ၃၂၄ ၂၀၁၄ ၂၀၁၇  
        ၂၄၂၈