အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

  ကောင်ရေ-သိန်းပေါင်း

စဉ်

ခုနှစ်

ထုတ်လုပ်မှု

မျိုးစိုက်ထည့်မှု

ရောင်းချမှု

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၇၅၀၃

၂၆၈၀

၄၈၂၃

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၇၈၉၆

၁၇၂၃

၆၁၇၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၅၅၁၄

၆၅၁

၄၈၆၃

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၅၇၅၄

၉၇၃

၄၇၈၁

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၆၀၈၇

၈၄၁

၅၂၄၆