အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

    တန်ချိန်-ထောင်ပေါင်း
                                                                                                                                        တန်ဘိုး-US$-သန်းပေါင်း

စဉ်

နိုင်ငံအမည်

 

၂၀၁၁-၁၂

၂၀၁၂-၁၃

၂၀၁၃-၁၄

၂၀၁၄-၁၅

၂၀၁၅-၁၆

တရုတ်

တန်ချိန်

၉၂.၇၈

၉၀.၇၈

၈၂.၆၇

၇၅.၇၃

၇၈.၇၂

 

 

တန်ဘိုး

၂၅၉

၂၄၄

၁၉၉

၁၆၉

၁၆၁

ထိုင်း

တန်ချိန်

၁၃၆.၂၈

၁၃၇.၆၃

၁၂၆.၆၅

၁၂၇.၅၄

၁၄၉.၅၆

 

 

တန်ဘိုး

၁၂၄

၁၃၃

၁၂၉

၁၂၈

၁၄၃

စင်္ကာပူ

တန်ချိန်

၁၅.၈၈

၂၆.၅၈

၂၀.၀၉

၂၁.၄၅

၂၇.၀၅

 

 

တန်ဘိုး

၃၅

၅၀

၂၅

၂၃

၃၀

မလေးရှား

တန်ချိန်

၂၃.၃၃

၁၉.၂၉

၁၆.၄၆

၁၆.၇၇

၁၃.၆၈

 

 

တန်ဘိုး

၅၄

၄၆

၃၅

၃၁

၃၄