အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မက်ထရစ်တန်-ထောင်ပေါင်း

ခုနှစ်

မွေးမြူရေး

အင်း

ဘုံ

ရေငန်

စုစုပေါင်း

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၁၀၄၈.၆၉

၃၃၉.၂၃

၁၂၅၁.၁၃

၃၀၃၆.၄၂

၅၆၇၅.၄၇