အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

  ကောင်ရေ-သန်းပေါင်း

ခုနှစ်

ထုတ်လုပ်မှု

မျိုးစိုက်ထည့်မှု

ရောင်းချမှု

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၆၄၄.၀၉၂

၉၇.၇၁၅

၅၄၆.၃၇၇