အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

မြန်မာနိုင်ငံ၏ရေချို/ရေငန်ငါး၊ပုစွန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ

မက်ထရစ်တန်-ထောင်ပေါင်း

စဉ်

ခုနှစ်

မွေးမြူရေး

အင်းလုပ်ငန်း

ဘုံငါးဖမ်း

ရေငန်ငါးဖမ်း

စုစုပေါင်း

၂၀၁၈ခုနှစ် (ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ)

၄၉၅.၄၉

၁၂၂.၇၄

၅၁၃.၄၂

၁၄၄၉.၈၀

၂၅၈၁.၄၅

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၁၁၂၁.၃၅

၃၃၉.၃၆

၁၂၆၀.၆၉

၃၂၄၉.၇၀

၅၉၇၁.၁၀

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၁၁၄၅.၀၂

၃၄၂.၉၄

၁၂၆၅.၁၂

၃၂၆၄.၈၄

၆၀၁၇.၉၂

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၁၁၆၇.၃၅

၃၄၃.၉၉

၁၂၆၈.၄၁

၃၂၉၅.၀၇

၆၀၇၄.၈၂

၂၀၂၁ခုနှစ်(အောက်တိုဘာမှ မတ်)

၇၁၃.၃၃

၂၃၈.၀၂

၈၀၉.၁၈

၁၈၈၇.၁၈

၃၆၄၇.၇၁

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှဇူလိုင်)

၃၂၂.၆၉

၃၉.၆၇

၂၃၅.၇၂

၉၁၁.

၁၅၀၉.၁၆

 

ငါးသားပေါက်ထုတ်လုပ်၊ရောင်းချ၊မျိုးစိုက်ထည့်မှုအခြေအနေ

ကောင်ရေ-သန်းပေါင်း

စဉ်

ခုနှစ်

ထုတ်လုပ်မှု

မျိုးစိုက်ထည့်မှု

ရောင်းချမှု

၂၀၁၈ခုနှစ်(ဧပြီမှစက်တင်ဘာ)

၄၈၅.၂၈

၉၇.၇၉

၃၈၇.၄၈

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၆၈၀.၀၃

၁၄၇.၈၂

၅၃၂.၂၁

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၇၁၈.၀၁

၁၈၂.၂၈

၅၃၅.၇၃

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၁၆၈.၈၄

၁၀၄.၈၈

၆၃.၉၆

၂၀၂၁ခုနှစ်(အောက်တိုဘာမှမတ်)

၃၉.၄၃

၃၉.၄၃

-

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှဇူလိုင်)

၃၄.၄၁

၃၄.၄၁

-

ငါး/ပုစွန်/ကဏန်းမွေးကန်ဖော်ထုတ်မှုအခြေအနေ

ဧက-ရိုးရိုး

စဉ်

ခုနှစ်

ငါးမွေးကန်

ပုစွန်မွေးကန်

ကဏန်းမွေးကန်

စုစုပေါင်း

၂၀၁၈ခုနှစ်(ဧပြီမှစက်တင်ဘာ)

၂၄၇၈၁၇.၅၉

၂၄၄၃၈၈.၀၆

၂၀၅၇.၄၈

၄၉၄၂၆၃.၁၁

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၂၄၇၈၅၈.၃၈

၂၄၄၄၃၇.၀၆

၂၀၅၇.၄၈

၄၉၄၃၅၂.၉၂

၂၀၁၉-၂၀၂၀

၂၅၂၂၁၉.၈၈

၂၄၄၂၉၁.၉၇

၂၁၉၈.၄၅

၄၉၈၇၁၀.၃၀

၂၀၂၀-၂၀၂၁

၂၅၂၄၁၅.၄၄

၂၄၄၂၈၆.၃၉

၂၂၃၃.၉၄

၄၉၈၉၃၅.၇၇

၂၀၂၁ခုနှစ်(အောက်တို ဘာမှ မတ်)

၂၅၃၅၃၁.၈၅

၂၄၅၀၈၅.၄၄

၂၂၃၉.၈၂

၅၀၀၈၅၇.၁၁

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှဇူလိုင်)

၂၅၄၄၄၅.၈၉

၂၄၅၀၄၂.၇၄

၂၃၅၃.၈၆

၅၀၁၈၄၂.၄၉

ရေထွက်ပစ္စည်းပြည်ပတင်ပို့မှုအခြေအနေ

တန်ချိန်-မက်ထရစ်တန်ထောင်ပေါင်း

တန်ဘိုး-အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်း

စဉ်

ခုနှစ်

ငါး

ပုစွန်

အခြား

စုစုပေါင်း

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

2018 (ဧပြီ မှ စက်တင် ဘာ)

147.803

149.12

7.20

30.38

66.06

114.03

221.07

293.53

2018-2019

382.13

367.44

13.979

59.98

187.56

300.84

583.676

728.26

2019-2020

427.969

453.68

13.965

57.40

227.75

342.06

669.685

853.14

2020-2021

379.993

418.20

11.88

50.43

166.350

317.87

558.226

786.50

၂၀၂၁ (အောက်တိုဘာမှမတ်)

243.530

258.40

7.573

33.49

84.966

188.77

336.069

480.66

၂၀၂၂-၂၀၂၃

၈၀.၃၃၄

၉၁.၅၈၄

.၈၈၇

၁၈.၁၁၁

၃၃.၀၆၄

၉၁.၃၇၉

၁၁၈.၂၈၅

၂၀၁.၀၇၄