အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ငါးကဏ္ဍ၏ဝန်ဆောင်မှုများ                                                                                                                                    

ပြည်ပတင်ပို့သည့်ရေထွက်ကုန်များအတွက် Health Certificate ထုတ်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

စဉ်

ခုနှစ်

Health Certificate အရေအတွက်

2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ)

2162

2018-2019

၆၀၇၃

2019-2020

၆၀၁၀

2020-2021

၄၄၇၉

2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်)

၃၅၁၃

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ)

၁၀

ပြည်ပမှရေထွက်ပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်းအတွက်  Import Recommendation Letter  ထုတ်ပေးနိုင်မှု အခြေအနေ

စဉ်

ခုနှစ်

 အရေအတွက်

2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ)

134

2018-2019

၁၉၃

2019-2020

၃၅၅

2020-2021

၈၇

2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်)

၄၉                                                

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ)

၂၂၄၆

ရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းအတွက်  Export Recommendation Letter  ထုတ်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေ

စဉ်

ခုနှစ်

 အရေအတွက်

2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ)

8451

2018-2019

17942

2019-2020

15178

2020-2021

11186

2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်)

3458

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ)

1883

 

ရေသတ္တဝါ(အရှင်)ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံစာ Health Certificate ထုတ်ပေးမှုအခြေအနေ

စဉ်

ခုနှစ်

Health Certificate အရေအတွက်

2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ)

1707

2018-2019

3139

2019-2020

1405

2020-2021

1522

2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်)

1028

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှဇူလိုင်)

၂၃

ရေ၊မြေအရည်အသွေးတိုင်းတာစစ်ဆေးပေးမှုအခြေအနေ

စဉ်

ခုနှစ်

ရေနမူနာအရေအတွက်

မြေနမူနာအရေအတွက်

2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ)

၃၀၂

2018-2019

၃၆၂

2019-2020

၁၉၀

2020-2021

၃၆၈

-

2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်)

၄၅၈

၁၂

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီမှမတ်)

၈၆

၁၀

       

GAqP Certificate ထုတ်ပေးခြင်း

ငါး/ပုစွန်/ကဏန်းမွေးမြူရေးကန် ဧရိယာ ၃၅၆၀.၂၁ ဧက အား GAqP Certificate  (၁၃)ခု ထုတ်‌ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံမှတရားဝင်ငါးဖမ်းဆီးခြင်းမှရရှိသည့်ရေထွက်ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်( Catch Certificate ) ထုတ်ပေးမှု

စဉ်

ခုနှစ်

Catch Certificate အရေအတွက်

ရုံးချုပ်

တနင်္သာရီ

2018(ဧပြီမှ စက်တင်ဘာ)

၃၃

၂၅၇၉

2018-2019

၉၁

၇၀၉၃

2019-2020

၁၈၁

၉၀၃၂

2020-2021

၂၄၆

၇၄၀၁

2021 (အောက်တိုဘာမှမတ်)

၁၄၈

၄၁၈၀

၂၀၂၂-၂၀၂၃(ဧပြီလမှဇူလိုင်လ)

၇၅

၁၄၈၄