အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်၏

လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေ (၂၀၁၈ ခုနှစ် မှ ယနေ့အထိ)

          ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ ဘွဲ့ကြို၊ဘွဲ့လွန် စုစုပေါင်း ကျား(၃၇၃၅)၊ မ(၄၈၂၃)ဦး စုစုပေါင်း (၈၅၅၈)ဦးအား ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့ထိ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာသုတေသနအခြေပြုပါရဂူဘွဲ့  (၅)ဦး၊ စိုက်ပျိုးရေးပါရဂူဘွဲ့ (၃၀)ဦး၊ စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ (၁၂၂) ဦး၊ စိုက်ပျိုးရေးမဟာ ဒဿန ဘွဲ့(၃)ဦး နှင့် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ (၁၃)ဦး နှင့် စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့ (၁၄၃၃)ဦး  စုစုပေါင်း(၁၆၀၆)ဦး မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၂−၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့ကြို/ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများ၏ စာမေးပွဲများ အား (၁.၉.၂၀၂၂)ရက်နေ့မှ (၁၆.၉.၂၀၂၂)ရက်နေ့ထိ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဘွဲ့ကြို၊ ဘွဲ့လွန် တက်ရောက်စာရင်း

စဉ်

ပညာသင်နှစ်

ဦးရေ

စုစုပေါင်း

မှတ်ချက်

ကျား

၂၀၁၇−၂၀၁၈

၁၀၉၆

၁၄၆၄

၂၅၆၀

 

၂၀၁၈−၂၀၁၉

၁၀၉၆

၁၃၅၆

၂၄၅၂

 

၂၀၁၉−၂၀၂၀

၁၀၃၆

၁၁၄၀

၂၁၇၆

 

၂၀၂၀−၂၀၂၁

၈၄

၁၉၀

၂၇၄

Internship+ဘွဲ့လွန်(တက်စာရင်း)

၂၀၂၁−၂၀၂၂

၄၂၃

၆၇၃

၁၀၉၆

 

 

စုစုပေါင်း

၃၇၃၅

၄၈၂၃

၈၈၅၈

 

 

ဘွဲ့အမျိုးအစားအလိုက် ဘွဲ့ရရှိသူ ဦးရေစာရင်း

စဉ်

ဘွဲ့အမည်

ပညာသင်နှစ်

စုစုပေါင်း

၂၀၁၇−၂၀၁၈

၂၀၁၈−၂၀၁၉

၂၀၁၉−၂၀၂၀

၂၀၂၂

စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာသုတေသနအခြေပြု

ပါရဂူဘွဲ့

ပါရဂူဘွဲ့

၁၅

၃၀

စိုက်ပျိုးရေးမဟာသိပ္ပံဘွဲ့

၁၈

၅၄

၄၄

၁၂၂

စိုက်ပျိုးရေးဒဿနဘွဲ့

ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ

ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ(စပါး)

၁၁

၁၁

စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံဘွဲ့

၄၉၃

၆၁၃

၃၂၇

၁၄၃၃

 

စုစုပေါင်း

၅၃၁

၆၇၈

၃၈၉

၁၆၀၆