အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စဉ်

၂၀၁၅-၁၆ ရည်မှန်းချက်

၂၀၁၅-၂၀၁၆ထုတ်လုပ်မှု

၁။

၃၄၀၀၀ လီတာ

၂၆၃၄၈လီတာ

၂။

၄၄၂ သိန်း

၃၄၂.၅၂၄၀၀သိန်း

ရေတွက်ပုံ(ရိုးရိုး)

စဉ်

အကြောင်းအရာ

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ရည်မှန်းချက်

၂၀၁၅-၂၀၁၆

ထုတ်လုပ်မှု

၁။

ခိုင်းနွား

၂၀၀၀

၄၉၄၃

၂။

နို့စားနွား

၂၀၀၀

၇၇၆၇

၃။

အသားစား

၁၀၀၀

၄၀၉၈

 

စုစုပေါင်း

၅၀၀၀

၁၆၈၀၈