အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ရေသယံဇာတသည် သက်ရှိအားလုံးအတွက် အခြေခံအကျဆုံး သဘာဝအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး လူသားများအတွက် စားရေရိက္ခာ၊ သောက်သုံးရေနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ အပါအဝင် ဂေဟစနစ်ကို အထောက်အပံ့ပြုလျှက်ရှိ

ကမ္ဘာ့ရေနေ့ကမ္ဘာ့ရေနေ့ကမ္ဘာ့ရေနေ့