အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဆည်ရေသောက်စနစ်အတွင်းရှိ တောင်သူအချင်းချင်း ရာသီအလိုက်သီးနှံပုံစံများ ညှိနှိုင်း၍ ညီညွတ်မျှတသော ရေသောက်စနစ် ဖော်ဆောင်နိုင်ရေး ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြရန်လိုအပ်

၁၃-၁၁-၂၀၂၃ ကြေးမုံသတင်းစာ စာမျက်နှာ (၅)