အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး (၂) ရုံး၊ တည်ဆောက်ရေး(၆)၊ ရန်ကုန် (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

ါါ