အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် အပိုပစ္စည်းများ၊ မြေယာပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများ၊ တာယာ၊ ဘတ္ထရီနှင့်စက်ဆီ/ ချောဆီများအတွင် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၁၀-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၁-၁၁-၂၀၂၀
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၆-၁၀-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၅-၁၁-၂၀၂၀
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျေးလက်ဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁-၁၀-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၄-၁၁-၂၀၂၀
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရာသီဥတုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးကွင်းဆက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းတင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၀၈-၅-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၉-၅-၂၀၂၀
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းအဟောင်းများရောင်းချခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၈-၅-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၉-၅-၂၀၂၀
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး
Invitation for Bids, Department of Agriculture
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၈-၄-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၃-၆-၂၀၂၀
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှ တင်ဒါဖွင့်လှစ်မည့်ရက် ရွှေ့ဆိုင်းကြောင်း ကြော်ငြာခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၃-၃-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၃-၃-၂၀၂၀
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၈-၂-၂၀၂၀
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၃-၃-၂၀၂၀
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
စက်ကိရိယာများနှင့် အထောက်အကူပစ္စည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၁၁-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၉-၁၂-၂၀၁၉
အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
ဓါတ်ခွဲခန်းသုံး စက်ပစ္စည်း/ကိရိယာများ/စားပွဲ/ဗီရို နှင့် ရက်ကန်းလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၁၁-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၉-၁၂-၂၀၁၉
အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန