အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၆-၈-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၃-၁၀-၂၀၁၉
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
မဟာဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ အမျိုးသားလျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးစီမံကိန်း(NEP Off-grid)ဆောင်ရွက်မည့် ကရင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့ရှိ ကျေးရွာများအတွင် Supply, Installation and Maintenance of Solar
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၇-၇-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၀-၈-၂၀၁၉
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
Invitation for Bids
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၇-၆-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၆-၇-၂၀၁၉
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
အလုပ်ရုံသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာ(၂)မျိုးအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၆-၁-၂၀၁၉
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၄-၂-၂၀၁၉
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၀-၁၂-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၉-၁-၂၀၁၉
သမဝါယမတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၃-၁၂-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၈-၁၂-၂၀၁၈
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
Air Conditioner များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၀-၁၂-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၂၆-၁၂-၂၀၁၈
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၃-၁၁-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၇-၁၂-၂၀၁၈
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၁၂-၁၁-၂၀၁၈
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန် -
၄-၁၂-၂၀၁၈
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန