အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)    ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင် လျှောက်လွှာ(From-8)

(ခ)     ငါးဖမ်းကိရိယာ၏သတ်မှတ်ချက်များ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင် လျှောက်ထားရန် အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသည် တင်ပြလာသော အထောက်  အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင် (Form 15) ကို သက်ဆိုင်ရာ  ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေအရ ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

လျှောက်ထားလာသော ငါးဖမ်းကိရိယာ၏ အမျိုးအစားပေါ်တွင် မူတည်၍ လိုင်စင်ဈေးနှုန်းများကို ကောက်ခံသွားမည်။

ကြာမြင့်ချိန်

ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရာသီချိန်အလိုက်ဆောင်ရွက်ခြင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေး ထိုးသည့်ရာထူး/အဆင့်

မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှူး

သတ်မှတ်ချက်များ

  • ရေချိုငါးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈ ဇယား () အရရေချိုငါးလုပ်ငန်းများအား ဥပဒေပြုခြင်းကို လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၂၅၆ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့်() တို့အရ ရေချိုငါးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကိုလည်းကောင်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရများ  သို့(၁၆--၂၀၁၁)ရက်နေ့မှစတင်၍လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
  • အငှားဂရန်အင်း/ တင်ဒါများလေလံ/ တင်ဒါရောင်းချခြင်းနှင့်ကိရိယာ  လိုင်စင်ခွန်ကောက်ခံခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများ နှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏  ကြီးကြပ်မှုဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနများမှ ဆောင်ရွက်လျက်   ရှိပါသည်။
  • ရေချိုငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊၎င်းလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ဝန်ဆောင်မှု  လုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ဆောင်ရွက် ခွင့်မရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပါသည်။ (မြန်မာနိုင်ငံ  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၁၅/၂၀၁၇)