အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

 • လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅) သက်သေခံ မြေပုံ၊ မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၆) (ဦးပိုင်တစ်ခု၏ရာဇဝင်)တို့အား တည်ဆဲနှစ်အတွင်း အသုံးပြုလျှက်ရှိသည့် စာရင်းမြေပုံတို့အားအခြေခံ၍ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ရေးကူးဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။
 • မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅/၁၀၆)ရရှိလိုသူသည် ဦးစွာလျှောက်လွှာဖြစ်သည့် မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၃)ဖြင့် မြို့နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှူးထံ လျှောက်ထားရပါမည်။
 • လျှောက်ထားသူအနေဖြင့် ရေးကူးခွင့်ရရှိလိုသည့် ဦးပိုင်/မြေကွက်၏ အကြောင်းအရာအချက်အလက် များကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ရေးသွင်းဖော်ပြရပါမည်။
 • ထို့ပြင် ရေးကူးလိုသည့်အကြောင်းအရာကို တိကျစွာဖော်ပြရပါမည်။ (ဥပမာ - စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံ တင်ရန်/ တရားရုံးသက်သေခံတင်ပြရန်/ အနားလေးရပ်မြေတိုင်းတာပေးရန် စသည်)
 • လျှောက်လွှာတွင် ပိုင်ဆိုင်သူ (သို့) သက်ဆိုင်သူ ကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားလျှင် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း (သို့) တ နည်းနည်းဖြင့် သက်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထားများ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါက တရားဝင်ကိုယ်စား လှယ်လွှဲစာကို ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်။
 • သာသနာမြေဖြစ်ပါက ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် (သို့) ဂေါပကအဖွဲ့မှ လျှောက်ထားရပါမည်။
 • အငြင်းပွားနေသောမြေများဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၏ အပြီးသတ်အမိန့်ဒီဂရီ ဆုံးဖြတ်ချက် ပူးတွဲဖော်ပြရပါမည်။
 • လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိပါက လျှောက်ထားမြေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အုပ်စုမြေတိုင်း စာရေးမှ မြေပြင်ကွင်းဆင်းတိုင်းတာစိစစ်၍ သက်ဆိုင်ရာ လက်ထောက်ဦးစီးမှူးအား ထပ်မံ ကွင်းဆင်းစိစစ်စေ ခြင်း၊
 • ထိုသို့ ကွင်းဆင်းစိစစ်ချက်နှင့် စာရင်းမြေပုံ တိုက်ဆိုင်စိစစ်ချက်မှန်ကန်ပါက မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ရေးကူးခွင့်ပြုနိုင်ရေး တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 • မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးမှ မိတ္တူရေးကူးခွင့်ပြုပါက လျှောက်ထားသူအနေဖြင့် ဌာန၏ တရားဝင်သတ်မှတ် နှုန်းထားများအတိုင်း စာရင်းမြေပုံမိတ္တူရေးကူးခ၊ မြေတိုင်းတာခများပေးသွင်း ဆောင်ရွက်စေ ခြင်း၊
 • မိတ္တူရေးကူးခများ နိုင်ငံတော်သို့ တရားဝင်ပေးသွင်းဆောင်ရွက်ပြီးပါက စတင်လျှောက်ထားသည့် နေ့မှစ၍ (၁၅)ရက်အတွင်း လျှောက်ထားသူထံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ မိမိတို့ ဌာနမှ ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန

 

 

ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်

ပြည်ပမှ တိရစ္ဆာန်သုံးဆေးဝါး၊  တိရစ္ဆာန်သုံးပစ္စည်းနှင့် တင်သွင်း ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က)   ဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံ ပါက လျှောက် ထားနိုင်ပါသည်။

 ()     တင်သွင်းမည့်နမူနာပစ္စည်းများကို ဦးစီးဌာန၊ တိရစ္ဆာန်အစာနှင့် ဆေးဝါးအရည် အသွေး စစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်း (Veterinary Assay Laboratory)သို့ ပေးပို့ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အရည်အသွေးပြည့်မီကြောင်း ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးချက်အဖြေ ရရှိမှသာ လျှောက်ထား ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) စစ်ဆေးရန်ကြိုတင်ပေးပို့ထားသည့် နမူနာဆေးဝါးနှင့် အမှန်တကယ်တင်သွင်း   ရောက်ရှိသည့် ဆေးဝါးများသည် စံချိန်စံညွှန်းကိုက်ညီမှုရှိရမည်။

          တိရစ္ဆာန်သုံးပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါက တင်သွင်းရန် လျှောက်ထားသည့်ပစ္စည်းနှင့် အမှန်တကယ်တင်သွင်းရောက်ရှိ သည့်ပစ္စည်းများသည် အမျိုးအစားနှင့် အရေအတွက် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

တိရစ္တာန်သုံးဆေးဝါး ဓာတ်ခွဲခန်းသုံး ပစ္စည်းများ

-

သတ်မှတ်ထားသော ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးခများပေးဆောင်ရမည်

ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)

ဦးစီးဌာန၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သိရှိလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိခံဝန်ချက်၊

(ခ)

ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ(Proforma Invoice)

(ဂ)

အရောင်းအဝယ် သဘောတူစာချုပ်(Sales contract) မိတ္တူ၊

(ဃ)

ကာကွယ်ဆေးများ၏ Catalogue

(င)

အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာထောက်ခံချက် (Certificate of Analysis-CoA)

(စ)

လွတ်လပ်စွာ ရောင်းချခွင့်လက်မှတ် (Free Sale Certificate)

(ဆ)

ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသည့်နိုင်ငံ၏ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံသည် HACCP or GMP Certificate သို့မဟုတ် ယင်းနှင့် အလားတူညီသော ဘေးဥပါဒ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု ဆိုင်ရာ အထောက်အထား၊

(ဇ)

အဆိုပါစက်ရုံ၏ တရားဝင် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် (URL) နှင့်လိပ်စာ၊

(ဈ)

တင်သွင်းမည့် ဆေးဝါး၏ နမူနာစစ်ဆေးခြင်းအတွက် ဦးစီးဌာန၏ သက်တမ်းရှိ ဓာတ်ခွဲခန်း အဖြေမိတ္တူ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

(က)

ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် ဦးစီးဌာနသို့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက် လျှောက်ထားခြင်း၊

(ခ)

တင်သွင်းမည့် တိရစ္ဆာန်သုံးဆေးဝါးများ ပြည်တွင်းသို့ မရောက်ရှိမီ အနည်းဆုံး () ရက် ကြိုတင်၍ ဦးစီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားခြင်း၊

 

စစ်ဆေးရေးစခန်းသို့ တိရစ္ဆာန်သုံးဆေးဝါးများ ရောက်ရှိချိန်တွင် မျက်မြင်စစ်ဆေးမှု ခံယူခြင်း၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် (certificate of analysis) မူရင်းကို စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်းနှင့် အခြားသက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ စစ်ဆေးမှု ခံယူခြင်း၊

(ဂ)

တိရစ္ဆာန်သုံးဆေးဝါးဖြစ်ပါက စစ်ဆေးရေးစခန်းသို့ တင်သွင်းပစ္စည်းများ ရောက်ရှိချိန် တွင် လျှောက်ထားပစ္စည်း နှင့် ရောက်ရှိလာသည့်ပစ္စည်း ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ မျက်မြင် စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်းနှင့် အခြား သက်ဆိုင်ရာအထောက်အထားများ စစ်ဆေးမှု ခံယူခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက် ရမည်။

(ဃ)

မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်ပစ္စည်းအလိုအလျောက် စစ်ဆေးရေးစနစ် [Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS)] ၏ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ [Livestock Sector (LS)] တွင် ဝင်ရောက် လျှောက်ထားခြင်း၊

(င)

တင်သွင်းပစ္စည်း မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးခြင်းပုံစံဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်ပစ္စည်း အလိုအလျောက်စစ်ဆေးရေးစနစ် [Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS)] တွင် အတည်ပြုချက် ရယူခြင်း။

ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနအား ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး (OSS)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇၃၄၁၈၄၅၈

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ

ရုံးအမှတ်(၃၆)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပဏ္ဍိတလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်

ပြည်ပမှ တိရစ္ဆာန်အစာတင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က)   ဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံ ပါက လျှောက် ထားနိုင်ပါသည်။

 (ခ)   တင်သွင်းမည့်နမူနာပစ္စည်းများကို ဦးစီးဌာန၊ တိရစ္ဆာန်အစာနှင့် ဆေးဝါး အရည် အသွေး စစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်း (Veterinary Assay Laboratory)နှင့် တိရစ္ဆာန် ရောဂါရှာဖွေရေး ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အရည်အသွေး ပြည့်မီ ကြောင်း ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးချက်အဖြေရရှိမှသာ လျှောက်ထားရပါမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

တိရစ္တာန်အစာ

-

သတ်မှတ်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးခများပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)

ဦးစီးဌာန၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သိရှိလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိခံဝန်ချက်၊

(ခ)

ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ(Proforma Invoice)

(ဂ)

အရောင်းအဝယ် သဘောတူစာချုပ်(Sales contract) မိတ္တူ၊

(ဃ)

အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာထောက်ခံချက် (Certificate of Analysis-CoA)

(င)

လွတ်လပ်စွာ ရောင်းချခွင့်လက်မှတ် (Free Sale Certificate)

(စ)

ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချသည့်နိုင်ငံ၏ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံသည် HACCP or GMP Certificate သို့မဟုတ် ယင်းနှင့် အလားတူညီသော ဘေးဥပါဒ် အန္တရာယ် ကင်းရှင်းမှုဆိုင်ရာ အထောက်အထား၊

(ဆ)

အဆိုပါစက်ရုံ၏ တရားဝင် ဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် (URL) နှင့်လိပ်စာ၊

(ဇ)

တိရစ္ဆာန်အရင်းအမြစ် (Animal Origin)မှ ထုတ်လုပ်ထားသော မွေးမြူရေး အစာ/ အစာကုန်ကြမ်းများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံ၏ အခွင့်အာဏာရှိ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန် (Veterinary Authority)က ထုတ်ပေးသော တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်လက်မှတ်၊

(ဈ)

တင်သွင်းမည့် တိရစ္ဆာန်အစာ နမူနာစစ်ဆေးခြင်းအတွက် ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပေးသော သက်တမ်းရှိ ဓာတ်ခွဲအဖြေ မိတ္တူ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

(က)

ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် ဦးစီးဌာနသို့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက် လျှောက်ထားခြင်း၊

(ခ)

တင်သွင်းမည့် တိရစ္ဆာန်အစာ နမူနာပစ္စည်းများကို ဦးစီးဌာန၊ တိရစ္ဆာန်အစာနှင့် ဆေးဝါး အရည်အသွေး စစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်း (Veterinary Assay Laboratory) နှင့် တိရစ္ဆာန် ရောဂါရှာဖွေရေး ဓာတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့၍ စစ်ဆေးမှု ခံယူခြင်း၊

(ဂ)

တင်သွင်းမည့် တိရစ္ဆာန်အစာများ ပြည်တွင်းသို့ မရောက်ရှိမီ အနည်းဆုံး ()ရက် ကြိုတင်၍ ဦးစီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားရမည်။

(ဃ)

စစ်ဆေးရေးစခန်းသို့ တိရစ္ဆာန်အစာများ ရောက်ရှိချိန်တွင် ပေးပို့နမူနာပစ္စည်းနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ မျက်မြင်စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် (Certificate of Analysis-CoA) စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း၊ တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာထောက်ခံချက်လက်မှတ် စစ်ဆေးမှု ခံယူခြင်း၊ အခြားသက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများစစ်ဆေးမှုခံယူခြင်းနှင့် နမူနာရယူ၍ လိုအပ်ပါက ဓာတ်ခွဲခန်း တွင် စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း တို့ဆောင်ရွက်ရမည်။

(င)

မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်ပစ္စည်းအလိုအလျောက် စစ်ဆေးရေးစနစ် [Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS)] ၏ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ [Livestock Sector (LS)] တွင် ဝင်ရောက် လျှောက်ထားရမည်။

 

(စ)

တင်သွင်းပစ္စည်း မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးခြင်းပုံစံဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်ပစ္စည်း အလိုအလျောက်စစ်ဆေးရေးစနစ် [Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS)] တွင် အတည်ပြုချက် ရယူရမည်။

ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနအား ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး (OSS)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇၃၄၁၈၄၅၈

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ

ရုံးအမှတ်(၃၆)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပဏ္ဍိတလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်

ပြည်ပမှ ဝက်အရှင် တင်သွင်းခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

(က)   ဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံ ပါက လျှောက် ထားနိုင်ပါသည်။

( )   စီးပွားဖြစ်ဝက်သားပေါက်တင်သွင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  Stakeholder Meeting မှ အတည်ပြုဆုံးဖြတ်သည့် ခွဲတမ်းပမာဏအတိုင်းလျှောက်ထားရမည်။

()   စီးပွားဖြစ် ဝက်သားပေါက်များအတွက် ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသော ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် အတိုင်းသာ တင်သွင်းရမည်။

(ဃ)   အာဖရိကဝက်အပြင်းဖျားရောဂါကင်းရှင်းသည့်နိုင်ငံမှသာ တင်သွင်းရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဝက်

-

ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခအဖြစ် ဝက်တစ်ကောင်လျှင် ၂၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

(က)

ဌာနမှသတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားခြင်း၊

(ခ)

ဦးစီးဌာန၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို သိရှိလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိခံဝန်ချက်၊

(ဂ)

တင်သွင်းလာသော အေးခဲအသားများအား သိုလှောင်၊ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချ သို့မဟုတ် အသုံးပြုမည့်နေရာ၊

(ဃ)

ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(င)

အရောင်း အဝယ်သဘောတူစာချုပ် (Sales contract) မိတ္တူ၊

(စ)

တင်သွင်းသည့်နိုင်ငံ၏ အခွင့်အာဏာရှိ တိရစ္ဆာန်ဆေးကု ဆရာဝန် (Veterinary Authority)မှ ထုတ်ပေးသော တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် လက်မှတ် (Veterinary Health Certificate)

(ဆ)

ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့် နိုင်ငံ၏ မွေးမြူသည့် ခြံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (Farm Certificate)

(ဇ)

မျိုးဝက်တင်သွင်းခြင်းအတွက် မျိုးရိုးမှတ်တမ်း (Pedigree Certificate) နှင့် မျိုးဆိုင်ရာအထောက်အထား၊

(ဈ)

ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံရှိ ဝက်၏ ကာကွယ်ဆေး ထိုးမှတ်တမ်း၊

(ည)

ပြည်တွင်းရှိမွေးမြူမည့်ခြံ၏ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (AHD/ PC-7)

(က)

ဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် ဦးစီးဌာနသို့ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ သဘောထားမှတ်ချက် လျှောက်ထားခြင်း၊

(ခ)

တင်သွင်းမည့်ဝက်များ ပြည်တွင်းသို့ မရောက်ရှိမီ အနည်းဆုံး()ရက်ကြိုတင်၍ ဦးစီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားခြင်း၊

(ဂ)

စစ်ဆေးရေးစခန်းသို့ တင်သွင်းလာသည့်ဝက်များ ရောက်ရှိချိန်တွင် တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်မူရင်း အပ်နှံခြင်းနှင့် ကူးစက်ရောဂါ ကင်းစင် ကြောင်း ဓါတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးမှုခံယူခြင်း၊

(ဃ)

ဦးစီးဌာနက ထုတ်ပေးသော ကူးစက်ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း ဓါတ်ခွဲခန်းအဖြေ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်ပစ္စည်းအလိုအလျောက် စစ်ဆေးရေးစနစ် [Myanmar Automated Cargo Clearance System (MACCS)]၏ မွေးမြူရေးကဏ္ဍ [Livestock Sector (LS)]တွင်ဝင်ရောက်လျှောက်ထားပြီးအတည်ပြုချက်ရယူ ခြင်း၊

(င)

လျှောက်ထားစဉ်က ဖော်ပြထားသည့် ဒေသသို့သာ သယ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါသယ်ဆောင်ခြင်းအတွက် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်လက်မှတ် (AHD/ PC-3) လျှောက်ထားရယူခြင်း၊

(စ)

ခရီးဆုံးဒေသသို့ ရောက်ရှိပါက ယင်းဒေသရှိ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးထံ တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ် (AHD/ PC-3) မူရင်းပြန်လည် အပ်နှံရမည်။

(ဆ)

တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ခရီး ဆုံးဒေသရှိ မွေးမြူရေးခြံတွင် ထည့်သွင်းမွေးမြူခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးရောင်း ချခြင်းမပြုမီ သီးခြားခြံတွင်စောင့်ကြည့်ကာလ (၁၄)ရက်ထားရှိပြီး ခရီးဆုံးဒေသရှိ မြို့နယ်ဦးစီးဌာန၏ စစ်ဆေးမှုကို ခံယူရခြင်း။

ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနအား ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး (OSS)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇၃၄၁၈၄၅၈

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ

ရုံးအမှတ်(၃၆)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပဏ္ဍိတလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်

ပြည်ပသို့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတင်ပို့ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ပြည်ပသို့တင်ပို့မည့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအား မျက်မြင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအား စစ်ဆေးမှုခံယူရန်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်အသား (Identification)အား စစ်ဆေးမှု ခံယူရန်၊ ကာကွယ်ဆေးထိုး မှတ်တမ်းမူရင်း စစ်ဆေးမှုခံယူရန်။

ဝန်ဆောင်ခ

ခွေး/ ကြောင်

-

တစ်ကောင်လျှင် ၁၀၀၀၀ ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)

ဌာန၏သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားခြင်း

(ခ)

တိရစ္ဆာန်၏ ၄ လက်မ X ၆ လက်မအရွယ်ဓာတ်ပုံ [ဘေးဘယ်()ပုံ၊ ဘေးညာ () ပုံနှင့် ရှေ့ () ပုံ] ()စုံ၊

(ဂ)

ကာကွယ်ဆေးထိုးမှတ်တမ်းမူရင်း နှင့် မိတ္တူ၊

(ဃ)

ဓာတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးချက်။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

ဦးစီးဌာန၏ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး [One Stop Service (OSS)]တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် လျှောက်လွှာပုံစံတွင်ဖြည့်သွင်း၍  ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ အွန်လိုင်းမှဖြစ်စေ လျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။

(က)

သက်ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်များနှင့် နယ်စပ်ထွက်ပေါက်များရှိ တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေးစခန်း (Animal Quarantine Station) နှင့် စစ်ဆေးရေးစခန်း (Check points)များတွင်စစ်ဆေးမှုကို ခံယူခြင်း၊

(ခ)

တိရစ္ဆာန် ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်လက်မှတ် ထုတ်ယူခြင်း။

ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနအား ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး (OSS)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇၃၄၁၈၄၅၈

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ

ရုံးအမှတ်(၃၆)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပဏ္ဍိတလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်

ပြည်ပသို့ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့်တိရစ္ဆာန်အစာများတင်ပို့ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာနမှသတ်မှတ်ထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံ ပါက လျှောက် ထားနိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

အေးခဲသားအစို

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၁၅၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

အသားခြောက်

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၄၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

အေးခဲငါး/ပုဇွန်

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၁၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ကျွဲ/နွား သားရေ

-

သားရေတစ်ချပ်လျှင် ၁၅ ကျပ် နှုန်းဖြင့်ကောက်ခံပါသည်။

သိုး/ ဆိတ် သားရေ

-

သားရေတစ်ချပ်လျှင် ၅ ကျပ် နှုန်းဖြင့်ကောက်ခံပါသည်။

အရိုးခဲ

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၇၅၀ ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ကျွဲ/ နွားချို

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၁၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

သည်းချေ

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၁၅၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

အကြောအမျိုးမျိုး

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၃၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ဘဲမွေး

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၁၅၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ငှက်သိုက်

-

တစ်ကီလိုဂရမ်လျှင် ၃၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

လေပြွန်၊အစာအိမ်၊

ဥသိုချောင်း၊ နှလုံးပြွန်၊ ကြက်ခြေထောက်

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၁၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ဝက်ဆီ၊ အမဲဆီ

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၅၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ပျားရည်နှင့် ပျားထွက်ပစ္စည်း

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၂၅၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

တိရစ္ဆာန်အစာ

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၆၅၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ပဲဖတ်၊ နှမ်းဖတ်

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၂၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ငါးမှုန့်၊ ပုဇွန်မှုန့်

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၁၀၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

ပြောင်း

-

တစ်မက်ထရစ်တန်လျှင် ၇၀၀ကျပ် နှုန်းကောက်ခံပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)

ဌာန၏သတ်မှတ်လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့်လျှောက်ထားခြင်း

(ခ)

ဦးစီးဌာနမှ ချမှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်များကို သိရှိလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ကတိဝန်ခံချက်

(ဂ)

ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ပစ္စည်းဝယ်ယူစုဆောင်းမှုအားတင်ပြခြင်း၊

(ဃ)

ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် ပစ္စည်းများ သိုလှောင်ထားရှိမည့်နေရာအားတင်ပြခြင်း၊

(င)

ကုန်အရောင်းအဝယ်စာချုပ် (Sale Contract)

(စ)

ကုန်ပစ္စည်းအမှာလွှာ (Proforma Invoice)

(ဆ)

အသားခြောက်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် အသားပြုပြင်ထုတ်လုပ်သူမှတ်ပုံတင် လက်မှတ် (Meat Processing Resgisteration Card) မိတ္တူ၊ ပျားရည်သန့်စင်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် ပျားရည်သန့်စင်ထုတ်လုပ်သူ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ် (Honey  Processing Resgisteration Card) မတ္တူ၊

(ဇ)

ပစ္စည်းများဝယ်ယူစုဆောင်းမှုဆိုင်ရာအထောက်အထား (လိုင်စင်စီ၊ စည်ပင် ထောက်ခံစာ၊ ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုဘောက်ချာမိတ္တူ)

(ဈ)

ပြည်ပသို့ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း တင်ပို့သူများအတွက် ယခင်တင်ပို့ပြီးစီးမှု အထောက်အထား ( ED-Export Declaration)

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

လျောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး (OSS)၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) သို့ အီးမေးပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

(က)

ပစ္စည်းများထားရှိရာနေရာသို့ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၏ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်းကိုခံယူခြင်း

(ခ)

Veterinary Health Certificate ထုတ်ယူခြင်း၊

ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနအား ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး (OSS)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇၃၄၁၈၄၅၈

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ

ရုံးအမှတ်(၃၆)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပဏ္ဍိတလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်

ပြည်ပသို့တင်ပို့မည့် ကျွဲ၊ နွားအထီးများအား ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးရန် လျှောက်ထား ခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုကဒ် (Smart Card)ရရှိပြီးသူများသာလျှောက် ထားနိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခ ကျွဲ၊ နွားတစ်ကောင်လျင် (၁၀၀၀၀)ကျပ် ကောက်ခံပါသည်

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(က)

လျှောက်လွှာပုံစံ - ကသ(၄)

(ခ)

စုဆောင်းခြံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (AHD/PC-7)

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

လျောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် သတ်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေး ဦးစီးဌာန ရုံးများတွင် သွားရောက်လျှောက်ထားနိူင်ပြီး မြို့နယ်ရုံးမှတဆင့် ပြည်သူ့ ဝန်ဆောင်မှုရုံး (OSS)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) သို့ အီးမေးပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင် ပါသည်။

(က)

ပြည်ပတင်ပို့မည့် ကျွဲ၊ နွားအထီးများအတွက် ကျန်းမာကြောင်း ထောက်ခံ ချက်လက်မှတ် (AHD/PC-3)ပေါင်းချုပ်နှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သဘော ထားမှတ်ချက်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ခ)

ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ပို့ကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း၊

(ဂ)

ပို့ကုန်လိုင်စင်ရရှိပါက မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပေးသော သယ်ပို့ မှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းနှင့် ကျွဲ၊ နွားစုဆောင်းခြံမှ ပြည်ပသို့ ထွက်ခွါခွင့်ပုံစံရရှိရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ)

သယ်ဆောင်မည့်လမ်းကြောင်းရှိစစ်ဆေးရေးစခန်းနှင့်တိရစ္ဆာန်စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးရေးစခန်း(AQS)တွင် စစ်ဆေးခံ၍ ပြည်ပသို့ထွက်ခွါခြင်း၊

(င)

သက်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးစခန်းရှိ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ တာဝန်ခံထံ တွင် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပေးထားသော စာရွက်စာတမ်းများ အားလုံး စနစ်တကျပြန်လည်အပ်နှံခြင်း။

ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနအား ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး (OSS)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇၃၄၁၈၅၇၆

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ

ရုံးအမှတ်(၃၆)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပဏ္ဍိတလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်

ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုကဒ်(Smart Card) လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

ကျွဲ၊ နွားအရှင်များ ပြည်ပသို့ တင်ပို့မည့်သူများအနေဖြင့် စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ကုမ္ပဏီလိုင်စင်ရရှိထားရန်လိုအပ်ပါသည်။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

(၁) လျှောက်လွှာပုံစံ - ကသ(၁)

(ခ) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် (မူရင်း)

(ဂ) ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (မူရင်း)

(ဃ) ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထား (Form XXVI of Profile)

(င) ကျွဲ၊ နွားကိုယ်တိုင်မွေး/ မွေးဖက်ပေးစီမံချက်

(စ) ကိုယ်စားလှယ်လွဲအပ်ဆောင်ရွက်မည့် ကိုယ်စားလှယ်အမည်နှင့် လိပ်စာ

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး (OSS) တွင် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် လာရောက်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနအား ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံး (OSS)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်) နေပြည်တော်။ ဖုန်းနံပါတ်-၀၆၇၃၄၁၈၅၇၆

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာ

ရုံးအမှတ်(၃၆)၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပဏ္ဍိတလမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်

ပညာပေးဝန်ဆောင်မှု

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

 

-  တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့် ကျေးရွာ/ ဌာနအဖွဲ့အစည်း/ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း/တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်/ 

ကျောင်းများမှ ညှိနှိုင်းမေတ္တာရပ်ခံစာ

 

ဝန်ဆောင်ခ

 

-      အခမဲ့(မြို့နယ်/ကျေးရွာ/တက္ကသိုလ်/ကောလိပ်/ကျောင်း/ ဌာန/အဖွဲ့အစည်းများသာ)

-      ခရီးစရိတ်/နေ့တွက်စရိတ်/စားသောက်/နေထိုင်စရိတ်  ညှိနှိုင်းကျခံပေးရပါမည်။ (အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့ အစည်းများ)   

 

လိုအပ်သော စာရွက်/စာတမ်း များ

 

-      သင်တန်းသား (၁၀)ဦးနှင့် အထက်

-      သင်တန်းခန်းမ

-      သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ

 

ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် ဌာန၏ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

 

နေပြည်တော်

ရုံးအမှတ်-၃၆၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပျားမွေးမြူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ

 

 

ဝန်ဆောင်မှုခေါင်းစဉ်

ဝတ်မှုန်ကူးဝန်ဆောင်မှု

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

 

-  စိုက်ပျိုးထားသည့် သီးနှံအမျိုးအမည်နှင့် စိုက်ဧက/ အပင်ရေ ဖော်ပြရန်၊

-  ပန်းပွင့်မည့်အချိန် ခန့်မှန်းညှိနှိုင်းရန်၊

-  ပျားအုံ သယ်ယူ/ပို့ဆောင်မည့် အစီအစဉ် ညှိနှိုင်းရန်၊

-  လိုအပ်ပါက ဖြည့်စွက်စာ ကျွေးမွေးစရိတ် ကျခံပေး ရန်၊

-  ပိုးသတ်ဆေး အသုံးပြုပါက အမျိုးအစားနှင့် ဆေး အာနိသင် ကြိုတင်အသိပေးရန်၊

-  ဝန်ထမ်းများနှင့် ပျားအုံများ လုံခြုံရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်။

 

ဝန်ဆောင်ခ

အခမဲ့ (တောင်သူများနှင့် သုတေသနစိုက်ခင်းများ) ညှိနှိုင်းဈေး(ပုဂ္ဂလိကဉယျာဉ်ခြံသီးနှံများ)

 

လိုအပ်သော စာရွက်/စာတမ်း များ

-      လျှောက်ထားတင်ပြလွှာ (ပုဂ္ဂလိက)

-      ညှိနှိုင်းစာ (ဌာနဆိုင်ရာ စိုက်ခင်းများ)

ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့် ဌာန၏ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

နေပြည်တော်

ရုံးအမှတ်-၃၆၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပျား မွေးမြူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနခွဲ

 

 

 

ရေထွက်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်စု ဆောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လိုင်စင်နှုန်းထားများ

စဉ်

ရေထွက်ပစ္စည်း

အမျိုးအစားများ

ပစ္စည်းပမာဏနှင့် လိုင်စင်နှုန်းထားများ

(၁)

(၂)

(၃)

Shell

Fish Skin

Others

တန် မှ ၁၀ တန် အထိ      တန် လျှင် ၁၅၀ ကျပ်

အဆိုပြုထားသော ပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါကဒဏ်ကြေး  အဖြစ် တန် လျှင် ၁၅ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။

 (၆)

(၇)

Fresh Fish

Marine Fish

Loligo (squid)

Salted Fish

တန် မှ ၁၀ တန် အထိ   တန် လျှင် ၂၀၀ ကျပ် အဆိုပြုထားသောပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါက  ဒဏ်ကြေး  အဖြစ် တန် လျှင် ၂၀ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။

(၈)

Jelly Fish

တန် မှ ၁၀ တန် အထိ၁ တန် လျှင် ၂၅၀ ကျပ်အဆိုပြုထားသော ပမာဏထက် ကျော်လွန်ပါက ဒဏ်ကြေးအဖြစ် တန် လျှင် ၂၅ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။

(၉)

Crab

တန် မှ ၁၀ တန် အထိ တန် လျှင်၁၇၅ကျပ် အဆိုပြုထားသော ပမာဏထက် ကျော်လွန်ပါကဒဏ်ကြေး   အဖြစ် တန် လျှင် ၃၅ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။

(၁၀)

(၁၁)

Grouper

Eel

တန် မှ တန် အထိ    တန် လျှင် ၂၅၀ ကျပ် အဆိုပြုထားသောပမာဏထက်ကျော်လွန်ပါကဒဏ်ကြေး  အဖြစ် တန် လျှင် ၅၀ ကျပ် ပေးဆောင်ရမည်။

(၁၂)

(၁၃)

(၁၄)

(၁၅)

Freshwater Prawn

Marine Shrimp

Dry Fish

Dry Shrimp

တန် လျှင် ၁၀၀ ကျပ်

(၁၆)

(၁၇)

Lobster

King Lobster

တန် လျှင် ၁၂၅ ကျပ်

(၁၈)

Sea Cucumber

တန် လျှင် ၂၀၀ ကျပ်

 

ပြည်ပသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်းအတွက် အကောက်ခွန်ဉီးစီးဌာနသို့ ရေထွက် ပစ္စည်းထောက်ခံစာ ထုတ်ပေးခြင်း

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများ

(က)   ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

(ခ)     တင်ပို့လိုသည့် ကုမ္ပဏီ၏ မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)

(ဂ)     ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင် (မိတ္တူ)

(ဃ)    Sale Contract

(င)     Invoice

(စ)     Packing list

(ဆ)    ပို့ကုန်ကြေညာလွှာ(မိတ္တူ)

လက်တွေ့လုပ်ထုံး

လုပ်နည်း

(က)  လျှောက်ထားသူသည် တင်ပြရန်လိုအပ်သည့် အထောက် အထားများနှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာ  လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာတို့ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)    တာဝန်ခံအရာရှိသည် တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည့်စုံမှု  ရှိ/ မရှိ ကို စစ်ဆေးမည်။

(ဂ)    ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကိုယ်စား သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံ အရာရှိမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် မူရင်းထောက်ခံချက်ကို အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနသို့ ထုတ်ပေးရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

Micro/Chemical/Physical စစ်ဆေးခများအား တင်ပို့ ရေထွက် ပစ္စည်း အမျိုးအစားနှင့် တန်ချိန်ပေါ်မူတည်၍ ကောက်ခံပါသည်။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည်စုံခဲ့လျှင် နေ့ချင်းပြီး ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

လျှောက်ထားရမည့်နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်များ

 ရေထွက်ပစ္စည်း   ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံများအနေဖြင့် မိမိစက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သောပစ္စည်းများ (အထူးသဖြင့် ပြင်ပမှ အပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်သော ရေထွက်ပစ္စည်းများအတွက်) စက်ရုံ၏ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) ဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) အထွေထွေမန်နေဂျာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော စက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သည့် ရေထွက်ပစ္စည်း ဖြစ်ကြောင်း ကတိခံဝန်ချက် မူရင်းတင်ပြရမည်။

 

ပြည်တွင်းစားသုံးရန်ပြည်ပမှရေထွက်ပစ္စည်းများတင်သွင်းခြင်းအတွက်သွင်းကုန်လိုင်စင်ဆိုင်ရာ  ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများ

(က)  ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် တင်ပြလာသော လျှောက်လွှာ

(ခ)    ကုမ္ပဏီ Letter Head ဖြင့် မည့်သည့်နိုင်ငံထွက်ပစ္စည်းများအား မည်သည့်နိုင်ငံမှတစ်ဆင့် မည်သည့်လမ်းကြောင်း (ကုန်ကြောင်း၊  လေကြောင်း၊ ရေကြောင်း) မှ တင်သွင်းမည်ကို ဖော်ပြ၍ တင်ပြရန်၊

(ဂ)    တင်သွင်းမည့် ငါးများ၏ Country Origin, Sanitary certificate (သို့) Health certificate, Sale Contract, Profoma Invoice, တင်သွင်းလိုသည့် ကုမ္ပဏီ၏ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်၊ ထုတ်ကုန်/ သွင်းကုန် လိုင်စင်မိတ္တူ , တင်သွင်းမည့် ရေထွက်ပစ္စည်းများ၏ ရောင်စုံဓါတ်ပုံ၊ စသည်များတင်ပြရန်

(ဃ)  မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ တင်သွင်းပစ္စည်း ရောက်ရှိပါက ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ Online မှ တစ်ဆင့် MACCS စနစ်ဖြင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နမူနာငါးများအား ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန၊  ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးရန်၊

လက်တွေ့လုပ်ထုံး လုပ်နည်း

(က)  လျှောက်ထားသူသည် တင်ပြရန်လိုအပ်သည့် အထောက် အထားများနှင့် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာ လက်မှတ်ထိုးထားသည့် ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာ တို့ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်။

(ခ)    တာဝန်ခံအရာရှိသည်တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ပြည့် စုံမှု  ရှိ/ မရှိ ကို စစ်ဆေးမည်။

(ဂ)    ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့ ဆက်လက်တင်ပြသွားမည်။

(ဃ)  ညွှန်ကြားရေးမှူး သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ လက်မှတ်ကို  ရရှိပြီးနောက် မူရင်းထောက်ခံချက်ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့ သွင်းကုန်  လိုင်စင် ထုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် online မှတဆင့်ပေးပို့ပြီး၊ မူရင်းနှင့် မိတ္တူကို လျှောက်ထားသူအား ထုတ်ပေးမည်။

 (င)   တင်သွင်းလိုင်စင်ကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် လျှောက်ထားသူ အနေဖြင့် ပြည်တွင်းစားသုံးရန်အတွက် ဆောင်ရွက်မည့် ရေထွက်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

(စ) ကုန်ပစ္စည်းများရောက်ရှိပြီး ဓါတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးချက်အဖြေ ရရှိပါက ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ အဆိုပါ Test Report အား MACCS စနစ်ဖြင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနသို့ သဘောထား မှတ်ချက် ပြန်ကြားပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဓါတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ကောက်ခံပါသည်။ ကောက်ခံမည့်     နှုန်းထားများသည် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမည့်တိုင်းတာချက် (Parameter)ပေါ်တွင် မူတည်သည်။

Micro   Biological   Test  () မျိုး  စစ်ဆေးခ   ၅၀၀၀၀   ကျပ်

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော   အထောက်အထားများပြည်စုံခဲ့လျှင်     () ပတ် အတွင်း ဆောင်ရွက် ပေးပါသည်။

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်များ

ပြည်တွင်းတွင် ထွက်ရှိခြင်းမရှိသည့် ရေထွက်ပစ္စည်းများကိုသာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။

တင်သွင်းလာသော ရေထွက်ပစ္စည်း ရောက်ရှိပါက ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနသို့ အကြောင်းကြားရမည်။

လက်ခစားအပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ကုန်ချောရေထွက်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည် တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် ပြန်လည်တင်ပို့လိုင်စင်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)  လျှောက်ထားသူသည် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက် အထားများနှင့် ဉီးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် လျှောက်လွှာတို့ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)    တာဝန်ရှိအရာရှိသည်တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ကို    ပြည့်စုံမှု ရှိ/ မရှိ ကိုစစ်ဆေးမည်။

(ဂ)    ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့ ဆက်လက်တင်ပြသွားမည်။

(ဃ)  ညွှန်ကြားရေးမှူး သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ လက်မှတ်ကို ရရှိပြီးနောက်၊မူရင်းထောက်ခံချက်ကို စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကုန်သွယ်ရေးဉီးစီးဌာနသို့  ပြန်လည်တင်ပို့ လိုင်စင်ထုတ် ပေးနိုင်ရန်အတွက် online မှတစ်ဆင့် ပေးပို့ပြီး၊ မူရင်းနှင့် မိတ္တူကိုလျှောက်ထားသူအား ထုတ်ပေးမည်။

(င)    ထောက်ခံချက်မိတ္တူကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် လျှောက်ထားသူသည် ကုန်သွယ်ရေးဉီးစီးဌာနတွင် ပြန်လည်တင်ပို့လိုင်စင် လျှောက်ထား ခြင်းကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်။

(စ)    ပြန်လည်တင်ပို့လိုင်စင်ကို လက်ခံရရှိပြီးနောက်၊ လျှောက်ထားသူ    အနေဖြင့် လက်ခစားအပ်ကုန် စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ကုန်ချောရေထွက်ပစ္စည်းများကို ပြန်လည်တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာန၏ တင်ပို့ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းအတိုင်း  တင်ပို့နိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ၁ ပတ် အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း

 

ရေထွက်ပစ္စည်းများအားလက်ခစားအပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်    တင်သွင်းခြင်း

          အတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးခြင်း။

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)  ကုမ္ပဏီ၏ (Leter Head) ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

(ခ)    မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ (ငါး/ပုစွန်ပြုပြင် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အေးခဲခြင်းနှင့်စပ်ဆက် လုပ်ငန်းများအတွက် ခွင့်ပြုမိန့်( CMP)ပါရှိမည်။

(ဂ)    လက်ခစားအပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ရေထွက်ပစ္စည်း ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရန် အတွက်ကုန်ကြမ်းထောက်ပံ့သူပြည်ပကုမ္ပဏီနှင့် လက်ခစား လုပ်ကိုင်သူကုမ္ပဏီတို့ နှစ်ဦးကြားလုပ်ငန်းစဉ် အပြည့်အစုံ ဖော်ပြလျက် ချုပ်ဆိုထားသော သဘောတူစာချုပ်

(ဃ)  ကုန်ပို့လွှာ

(င)    ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း

(စ)    ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်

(ဆ)  ပင်ရင်းနိုင်ငံဖော်ပြချက်

(ဇ)    သင်္ဘောတင်ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း(မိတ္တူ)

 လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)  လျှောက်ထားသူသည် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက် အထားများနှင့် ဉီးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာ  လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့်လျှောက်လွှာတို့ကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ငါးလုပ်ငန်း ဉီးစီးဌာနသို့တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)    တာဝန်ခံအရာရှိသည်တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ကိုပြည့်စုံမှု  ရှိ / မရှိ ကိုစစ်ဆေးမည်။

(ဂ)    ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးနိုင်ရန် အတွက်   သက်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့ ဆက်လက်တင်ပြ သွားမည်။

(ဃ)  ညွှန်ကြားရေးမှူး သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ လက်မှတ်ကို   ရရှိပြီးနောက်မူရင်း ထောက်ခံချက်ကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကုန်သွယ်ရေးဉီးစီးဌာနသို့ တင်သွင်း  လိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်  online   မှတစ်ဆင့်ပေးပို့ပြီး မူရင်း

နှင့် မိတ္တူကိုလျှောက်ထားသူအားထုတ်ပေးမည်။

(င)    ထောက်ခံချက်မိတ္တူကို လက်ခံရရှိပြီးနောက် လျှောက်ထားသူသည် ကုန်သွယ်ရေးဉီးစီးဌာနတွင် တင်သွင်းလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည်။

(စ)    တင်သွင်းလိုင်စင်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်  လျှောက်ထားသူ အနေဖြင့်လက်ခစား အပ်ကုန်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရမည့် ရေထွက်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

(ဆ) တာဝန်ခံအရာရှိသည် တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည်စုံခြင်းရှိ/မရှိကို အောက်ပါ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် စစ်ဆေးမည်-

 • ရေထွက်ပစ္စည်းအမျိုးအစား
 • ပမာဏ
 • တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံ
 • ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်
 • ခန့်မှန်းကုန်ချောထွက်ရှိမှုရာခိုင်နှုန်း
 • MIC ခွင့်ပြုချက်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/မရှိ
 • ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံသည် ပြန်လည်တင်ပို့မည့် ဈေးကွက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ Listed/Approved စာရင်းဝင်နိုင်ငံ ဟုတ်/မဟုတ်

(ဇ)     Register စနစ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ် ရှိပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

        မရှိပါ။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည်စုံခဲ့လျှင် () ပတ် အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

လျှောက်ထားရမည့်နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း

 

ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း (ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန)

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)  ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် တင်ပြလာသော လျှောက်လွှာ

(ခ)    ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း (မိတ္တူ)

(ဂ)    ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုရလဒ် (မူရင်း)

(ဃ)  ပို့ကုန်ကြေငြာလွှာ (မိတ္တူ)

(င)    သင်္ဘောတင်ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း(မိတ္တူ)

(စ)    ပြည်ပသို့ရေထွက်ပစ္စည်းများမတင်ပို့မှီကြိုတင် စစ်ဆေးခြင်း (PEV) အစီရင်ခံစာ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

 (က)  လျှောက်ထားသူသည် ကုမ္ပဏီ၏     Letter Head ဖြင့် တင်ပြ လျှောက်ထား ရမည်။

(ခ)      တင်ပို့မည့် ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းများမှ နမူနာကိုထုတ်ယူပြီး လူအများစားသုံးရန် သင့်တော်ခြင်း ရှိ/မရှိစစ်ဆေးနိုင်ရန် ငါးလုပ်ငန်း  ဦးစီးဌာန၊ ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ပေးပို့စစ်ဆေးရမည်။

(ဂ)     ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ စစ်ဆေးရေးမှူးများသည် တင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို PEV နှင့်အညီစစ်ဆေးခြင်း ဆောင်ရွက် ရမည်။

(ဃ)    PEV စစ်ဆေးမှု ရလဒ်များအရ ကွဲလွဲချက်များတစုံတရာမရှိခဲ့လျှင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စားတာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးမည်။

(င)      လျှောက်ထားသူသည် ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ကို ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနတွင် လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ထုတ်ယူရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဓာတ်ခွဲစမ်းသတ်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်ခကောက်ခံပါမည်။

ကောက်ခံမည့်နှုန်းထားများသည် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမည့် နမူနာ ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ်တွင်မူတည်သည်။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသောအထောက်အထားများပြည့််စုံခဲ့လျှင် နေ့ချင်းပြီး ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စားတာဝန်ခံအရာရှိမှလက်မှတ်ရေးထိုး ခြင်း

 

သတ်မှတ်ချက်များ

ဤကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်  လက်မှတ်သည်        ပို့ကုန်အခေါက်တိုင်း  အတွက် လိုအပ်ပါသည်။

 

ကောင်းမွန်သောကုန်ထုတ်လုပ်မှုလမ်းစဉ် (GMP )လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

တင်ပြရန်လို

အပ်မည့်

အထောက်အထားများ

၁။ကုမ္ပဏီ၏ (Leter Head) ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

 

 

လက်တွေ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း

၁။လျှောက်ထားသူသည် ကောင်းမွန်သောကုန်ထုတ်လုပ်မှုလမ်းစဉ်(GMP)

လက်မှတ် လျှောက်ထားရန်အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက် အထားများကို အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သုတေသနဌာနစု ငါးလုပ်ငန်း ဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

၂။အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သုတေသနဌာနစု ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ တင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင်ကောင်းမွန် သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလမ်းစဉ် (GMP)လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

 • မရှိ

ကြာမြင့်ချိန်

 • GMPစနစ်ကိုထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်ကမ်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
 • GMPစနစ်ကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ထားလျှင် အလုပ်လုပ်ရက် (၇) ရက်အတွင်း

မှတ်ချက်

-ဤGMPလက်မှတ်ကို လက်မှတ်ပေါ်တွင်ပြသထားသောသက်တမ်းမကုန်ဆုံး

မှီ  ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနတွင် သက်တမ်းတိုးရမည်။

-ဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ

ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်မှုများ၊ GMPစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့ကို ပုံမှန် စစ်ဆေးမည်။

ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်အအေးခန်းစက်ရုံနှင့် ငါးပေါင်းမှုန့်စက်ရုံလိုင်စင်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)  ကုမ္ပဏီ၏ (Leter Head) ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

(ခ)    စည်ပင်သာယာရေးဉီးစီးဌာနမှခွင့်ပြုလိုင်စင်မိတ္တူ

(ဂ)    ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ

(ဃ)  အခွန်ကိစ္စ စိစစ်ပေးသွင်းပြီးကြောင်းထောက်ခံချက်

(င)    ပြီးခဲ့သည့်နှစ်၏လစဉ်ထုတ်လုပ်မှု

(စ)    ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း   သက်ဆိုင်ရာဇုန်/   အဖွဲ့အစည်း

         ထောက်ခံချက်

(ဆ)  စက်ရုံဓာတ်ပုံ(၂) ပုံ

(ဇ)    စက်ရုံပိုင်ရှင် ဓာတ်ပုံ(၂) ပုံ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)  လျှောက်ထားသူသည် ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်စက်ရုံ လိုင်စင် နှင့် ငါးပေါင်းမှုန့်စက်ရုံလိုင်စင် လျှောက်ထားရန်အတွက် တင်ပြရန်  လိုအပ်သောအထောက်အထားများကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနထံသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)    ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီ ပြည့်စုံခဲ့လျှင်  ရေထွက်ပစ္စည်းပြုပြင်စက်ရုံလိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

        မရှိပါ။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ပြည့််စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ် ရက် ၁ ပတ်အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့်နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်များ

 • ရေထွက်ပစ္စည်း ပို့ကုန်သွင်းကုန်နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ (Technical Regulation for Export and Import of Fishery Products) နှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်။(ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက် အမှတ် ၈/ ၂၀၁၈)
 • လိုင်စင်ပါခွင့်ပြုထားသည့် ရေထွက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုသာ ပြုပြင်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိသည်။
 • ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ညွှန်ကြားချက်များ နှင့်အညီ  ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် လိုအပ်ပါက နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်သတ်မှတ်ချက်၊  သတ်မှတ်ထားသော   စံချိန်စံညွှန်းများ  နှင့်အညီဆောင်ရွက်ရပါမည်။
 • ခွင့်ပြုထားသော ရေထွက်ပစ္စည်းများမှအပအခြားသောပစ္စည်း
 • များ ပြုပြင်မွမ်းမံ၊ အေးခဲ၊ သိုလှောင်ခြင်း မပြုရ။
 • ရေထွက်ပစ္စည်းများအား GMP / HACCP စသည့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ စနစ်များနှင့်အညီ ပြုပြင် ထုတ်လုပ်ရမည်။
 • အထူးသဖြင့်ငါးပေါင်းမှုန်(Fishmeal)ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများ     အနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ဌာနကြီးကြပ်မှုအဖွဲ့များမှချမှတ်ထားသည့်စည်းမျဉ်း၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက် ရပါမည်။
 • ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့     လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားသည့်

အခါ ငါးပေါင်းမှုန် (Fishmeal) စက်ရုံလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း အတွက် ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဌာန/ မြို့နယ်/ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး/ဇုန်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ စသည့်တို့၏ ထောက်ခံစာတစ်ပါတည်း ပူးတွဲတင်ပြရမည်။

 

/ပုစွန်သားပေါက်၊ အလှမွေးငါးနှင့် မွေးမြူရေးငါးများ တင်သွင်းခြင်း အတွက် ထောက်ခံချက်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

ငါး/ပုစွန်သားပေါက်တင်သွင်းခြင်းအတွက်

(က) ကုမ္ပဏီ လိုင်စင်မိတ္တူ (သက်တမ်းရှိ)

(ခ)    နိုင်ငံခြားငွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သက်သေခံ အထောက်အထား

(ဂ)    ကိုယ်စားလှယ်လွဲစာ

(ဃ)  တင်သွင်းလာသော ငါး/ပုစွန်မျိုးစိတ်များ၏ရောင်စုံ ဓာတ်ပုံများ

(င)    သားပေါက် ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သမိုင်းကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်း  အခြေအနေ

(စ)    သက်ရှိရေနေသတ္တဝါမျက်မြင်အသေးစိတ် စစ်ဆေးမှုဆောင် ရွက်ခြင်း

(ဆ)  အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ကုန်အမှာစာ

(ဇ)    တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံမှ မွေးမြူရေးကန်နှင့် ငါးသားဖောက် လုပ်ငန်း၏ အချက်အလက်နှင့် Profile

(ဈ)   ငါးနှင့်ပုစွန်သားပေါက်ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သမိုင်းကြောင်း နှင့် လက်ရှိ အချက်အလက်

(ည)  တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာမှထုတ်ပေးထားသော လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် ငါး/ ပုစွန်သား ပေါက်မွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်

(ဋ)    တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာမှ ထုတ်ပေးထားသော Fry Movement Document (FMD) နှင့် ထောက်ခံချက်

(တ)  တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာမှထုတ်ပေးထားသော တင်သွင်းလာသော ငါး/ပုစွန်သားပေါက်၏ ကျန်းမာရေး ထောက်ခံချက်နှင့် ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်

(ထ)  ယခင်တင်သွင်းခဲ့သော ပစ္စည်းများ၏ အရေအတွက် (သားပေါက်ကောင်ရေ) နှင့် တန်ဖိုး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)

အလှမွေးငါး၊ မွေးမြူရေးငါးများ တင်သွင်းခြင်းအတွက်

(က)  ကုမ္ပဏီ လိုင်စင်မိတ္တူ (သက်တမ်းရှိ)

(ခ)    နိုင်ငံခြားငွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သက်သေခံ အထောက်အထား

(ဂ)    ကိုယ်စားလှယ်လွဲစာ

(ဃ)  တင်သွင်းလာသော ငါး/ပုစွန်မျိုးစိတ်များ၏ ဆက်စပ် ရောင်စုံ ဓာတ်ပုံများ

(င)    သားပေါက် ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သမိုင်းကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်း အခြေအနေ

(စ)    သက်ရှိရေနေသတ္တဝါ ဖြစ်သောကြောင့် မျက်မြင်အရ အသေးစိတ် စစ်ဆေးမှုဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဆ)  အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ကုန်အမှာစာ

(ဇ)    သက်တမ်းရှိ ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်

(ဈ)   တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာမှ ထုတ်ပေးထားသော တင်သွင်းလာသော အလှမွေး ငါး/ပုစွန်သားပေါက်၏ ကျန်းမာရေး  ထောက်ခံချက်နှင့် ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်

(ည)  အလှမွေးငါး မွေးမြူသောဧရိယာနှင့် နေရာ

(ဋ)    တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာမှထုတ်ပေးထားသော လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်အလှမွေးငါး/ပုစွန် သားပေါက်မွေးမြူခြင်း ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက်

(ဌ)    တင်သွင်းမည့် ရေနေသတ္တဝါများသည်ဒေသရင်း ငါးမျိုးစိတ်များကို ထိခိုက်စေနိုင်မည့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ သတ်မှတ် ထုတ်ပြန်  ထားသော အသားစားငါးများနှင့် အခြားငါးများကို တင်သွင်း ခွင့်မပြုပါ။

(ဍ)    ယခင်တင်သွင်းခဲ့သော ပစ္စည်းများ၏ အရေအတွက် (သားပေါက်   ကောင်ရေ) နှင့် တန်ဖိုး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)  လျှောက်ထားသူသည် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထား   များကို ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)    လျှောက်ထားသည့်ပစ္စည်းများသည် ကန့်သတ်ထားသည့် စာရင်းထဲတွင် မပါဝင်ပါက ထောက်ခံချက်ကိုထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

ကြာမြင့်ချိန်

အလုပ်လုပ်ရက် ၁၀ ရက်

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စားတာဝန်ခံအရာရှိမှလက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်များ

  • တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံမှ တင်ပြလာသောစာရွက်စာတမ်းများ အားလုံးကို English ဘာသာဖြင့်ဖော်ပြရမည်။
  • မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးမပြုရန်ကန့်သတ်ထားသော ပစ္စည်းများမှအပ ကျန်ပစ္စည်းများအတွက် ထောက်ခံချက်ကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
 • တင်သွင်းမည့် ပစ္စည်းအားလုံးအတွက် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ငါးရောဂါဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက် ရယူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။

မွေးမြူရေးအတွက်လိုအပ်သော ငါးစာ၊ အစာကုန်ကြမ်းနှင့် ဖြည့်စွက်စာ ၊ဆေးဝါး တင်သွင်းခြင်းအတွက် ထောက်ခံချက်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)  ကုမ္ပဏီလိုင်စင်မိတ္တူ (သက်တမ်းရှိ)

(ခ)    နိုင်ငံခြားငွေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သက်သေခံထောက်အထား

(ဂ)    ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ

(ဃ)  တင်သွင်း မည့် ကုန်ပစ္စည်း၏ ရောင်စုံဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း

(င) တင်သွင်းပစ္စည်းများ ရောက်ရှိစဉ်မျက်မြင် အသေးစိတ် စစ်ဆေးမှု ဆောင်ရွက်ခြင်း

(စ)    ငါးစာ၊ အစာကုန်ကြမ်းနှင့်ဖြည့်စွက်စာ၊ ဆေးဝါးများ၏အရည်အသွေး ဆိုင်ရာ(ထုတ်လုပ်မှုရက်စွဲ၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှု ရက်စွဲ အပါအဝင်) နှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုဆိုင်ရာတို့အား ထုတ်လုပ်သည့် တိုင်းပြည်၏ တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်း၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် တင်ပြ လျောက်ထားရမည်။

(ဆ)  ရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ကုန်အမှာစာနှင့် Packing List

(ဇ)    မွေးမြူရေး အစာနှင့်အစာပါဝင်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် မှတ်ပုံတင်စက်ရုံနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ

(ဈ)   အစာပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အဟာရဆိုင်ရာပါဝင်မှု

(ည)  ယခင် တင်သွင်းခဲ့သော  ပစ္စည်းများ၏ အရည်အတွက် (မက်ထရစ်တန်) နှင့် တန်ဖိုး (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)  လျှောက်ထားသူသည်တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများ   ကို ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထား ရမည်။

(ခ)    လျှောက်ထားသော ပစ္စည်းများသည် ကန့်သတ်ထားသည့် စာရင်းထဲတွင်မပါဝင်ပါကထောက်ခံချက်ကိုထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

        မရှိပါ။

ကြာမြင့်ချိန်

     အလုပ်လုပ်ရက် ၁၀ ရက်

လျှောက်ထားရမည့်နေရာ

     ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်များ

 • ငါး/ပုစွန်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွင် အသုံးမပြုရန် ကန့်သတ်ထားသော  ပစ္စည်းများမှအပ ကျန်ပစ္စည်းများအတွက် ထောက်ခံချက်ကို ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
 • တင်သွင်းမည့် ပစ္စည်းအားလုံးအတွက် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက် လိုအပ်မည် ဖြစ်သည်။

ရေထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူသည့်ထောက်အထားလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

ကုမ္ပဏီ၏ (Leter Head) ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

လုပ်ငန်းစဉ်များ

(က) လျှောက်ထားသူသည် ရေထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူသည့်  အထောက် အထားလက်မှတ် လျှောက်ထားရန်အတွက် တင်ပြရန် လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)   မြို့နယ် ရုံးငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှတင်ပြလာသော အထောက် အထားများကို စစ်ဆေးပြီးပြည့်စုံခဲ့လျှင်ရေထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူသည့် အထောက်အထား လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

       မရှိပါ။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော အထောက်အထားများပြည့််စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ် ရက်(၁)ရက်အတွင်း             

လျှောက်ထားရမည့်နေရာ

မြို့နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး၊

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှူး

သတ်မှတ်ချကများ

 • မွေးမြူထုတ်လုပ်သောရေထွက်ကုန်ဖြစ်လျှင် မည်သည့် မွေးမြူ နည်းစနစ်ဖြင့်(ဥပမာ-GAqP စနစ်ဖြင့် မွေးမြူခြင်း (သို့မဟုတ်) ကြက်နှင့်ငါးတွဲဖက်မွေးမြူခြင်း) မွေးမြူသော ရေထွက်ကုန် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြရမည်။

ရေလုပ်ငန်းသုံး ရေခဲစက်ရုံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

ကုမ္ပဏီ၏ (Leter Head) ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)လျှောက်ထားသူသည် ရေလုပ်ငန်းသုံးရေခဲစက်ရုံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  လျှောက်ထားရန်အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက် အထားများကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ) ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှတင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ကို စစ်ဆေးပြီးပြည့်စုံခဲ့လျှင်   ရေလုပ်ငန်းသုံး ရေခဲစက်ရုံမှတ်ပုံတင်  လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

တစ်နှစ်လျှင် မှတ်ပုံတင်ကြေး ၅၀၀၀၀ကျပ်

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ပြည့််စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ် ရက် ၃ ရက်မှ ၅ ရက်အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီး၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး၊

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊

ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူး၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

သတ်မှတ်ချက်များ

 • ဤမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အများမြင်သာသည့်နေရာတွင် ချိတ်ဆွဲထားရမည်။
 • ဤမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို မသက်ဆိုင်သူအား လွှဲအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုရ။ 
 • ဤမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်ခြင်း မပြုရ။
 • ဤမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပျောက်ဆုံးလျှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူကို ထုတ်ပေးပါရန် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ ခိုင်လုံသော အထောက်အထားနှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည်။
 • မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပျက်စီးလျှင် သို့မဟုတ် မထင်မရှားဖြစ်လျှင် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပါ အချက်အလက်များ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်လျှင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
 • ဤမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ရေခဲထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စမှအပ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မှ အသုံးမပြုရ။
 • မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားရာတွင် ဤမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပူးတွဲတင်ပြ ရမည်။
 • က်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွင်း သက်တမ်းတိုးမြှင့် လျှောက်ထားပါက သတ်မှတ်သည့် ဒဏ်ကြေးကို ပေးဆောင်ရမည်။
 • သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် လျှောက်ထားခြင်း မရှိပါက မှတ်ပုံတင်ပျက်  ပြယ်ပြီး ဖြစ်သည်။
 • သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးမှူးက စစ်ဆေးသည့်အခါ ပြသရမည်။
 • ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ချမှတ်ပေးသော ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။

ငါးချဆိပ်ကမ်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

ကုမ္ပဏီ၏ (Leter Head) ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)  လျှောက်ထားသူသည် ငါးချဆိပ်ကမ်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထားရန်အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများ  ကို ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)    ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာန မှ တင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ငါးချဆိပ်ကမ်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေး မည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဝန်ဆောင်ခ  မဟုတ်ပါ။ ငါးချဆိပ်ကမ်းမှတ်ပုံတင်ကြေးကို တိုင်းဒေသကြီး/   ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာ ငွေစာရင်းသို့ မှတ်ပုံတင်လိုင်စင်ခ အဖြစ် ပေးသွင်း စေလျက်ရှိပါသည်။

ကြာမြင့်ချိန်

သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ထောက်ခံစာများ၊ သဘောတူညီချက်နှင့် လိုအပ်သောလိုင်စင်များလျှောက်ထားမှုအပေါ်တွင်မူတည်သည်။

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊

ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူး၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

သတ်မှတ်ချက်များ

 • ဤလိုင်စင်ကိုသက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ စစ်ဆေးသည့်အခါ ပြသရမည်။
 • နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနက အခါအား လျော်စွာထုတ်ပြန်သည့်  အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။
 • ငါး/ပုစွန်များအား ကြမ်းခင်း (ခြေနင်းဖက်)တွင်မချရ။
 • ငါး/ပုစွန်တင်ချသည့် ဧရိယာတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း၊   ကွမ်းတံတွေးထွေးခြင်း မပြုလုပ်ရန်၊ သတိပေး  ဆိုင်းပုဒ်ကပ်ရန်၊ နှင့်လိုက်နာစေရန်။
 • ငါးတင်ချရာနေရာတွင် အိမ်မွေးတိရိစာ္တန်များ ၊ ခွေး၊ ကြောင်များ မဝင်ရောက်နိုင်ရေး စီမံထားရှိရမည်။
 • ယင်၊ ကြွက်၊ ငှက်များ မရှိစေရေးစီမံဆောင်ရွက်ရန်။
 • ငါး/ပုစွန်အတွက်အသုံးပြုသော ရေ ၊ရေခဲသန့်ရှင်းရမည်။
 • ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် အသုံးပြုသော  ရေအား ဓာတုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုခံယူရမည်။
 • ဝန်ထမ်းများ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ဆေးစစ်၍ မှတ်တမ်းထားရှိ ရမည်။
 • ဝန်ထမ်းများသန့်ရှင်းသော  ယူနီဖောင်းဝတ်ဆင်ရမည်။
 • ငါးတင်/ချရန်လာရောက်မည့်မော်တော်ယာဉ်မှထွက်ရှိသော မီးခိုး၊ ငါး/ပုစွန်နှင့် ထိတွေ့ခြင်းမရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ထားရှိ ရမည်။
 • ငါး/ပုစွန်အား အမြန်ဆုံးတင်ချရန် နေရောင်အောက်တွင် မထားရှိရန်။
 • ငါး/ပုစွန်၏ အရည်အသွေးမကျစေရန်   ရေခဲနှင့် အမြဲထိတွေ့နိုင်ရေး  ဆောင်ရွက်ရန်။
 • ငါး/ပုစွန်များသယ်ယူရာတွင် အမိုးအကာပါရှိသော ကားများ ဖြင့်သာ သယ်ယူရန်။

 

License for Small and Medium Scale Fisheries Products Manufacturing

Necessary Documents

 1. Application Form for the License for Small and Medium Scale Fisheries Products Manufacturing
 2. National Registration Card (NRC) of Business Owner (Copy)

Procedures

 1. An applicant submits the necessary documents for applying License for Small and Medium Scale Fisheries Products Manufacturing to the State or Region Office of the Department of Fisheries.
 2. The State or Region Office of the Department of Fisheries checks the submitted documents and if the documents are complete, License for Small and Medium Scale Fisheries Products Manufacturing shall be issued.

Fees

2000 kyat per year

Time

Within 1 to 2 working days if the submitted necessary documents are completed

Place for submission

State or Region Office of the Department of Fisheries

Signing Status

Director

The State or Region Office of the Department of Fisheries

Remark

 • This License shall be hold at Small and Medium Scale Fisheries Products Manufacturing Factories at the place where it can be seen easily.
 • This License shall be shown to the regarding Officer during the inspection.
 • It shall follow the instruction and regulation periodically issued by the Department of Fisheries and by existing laws of Government.
 • This License Holder shall submit the completed list and information requested by the Department of Fisheries as necessary.
 • Without approval from the Department of Fisheries, the License Holder shall follow strictly not to update the information shown in the License.
 • This License shall be renewed at the Department of Fisheries within 30 days before the expiry date shown on the License.
 • If there is no renewal process carried out during the specified period, the License shall be automatically cancelled at the expiry date. After the License is expired, if the business is still processing, it shall be enforced by law in realizing that business is continuing without License.
 • If the business is temporarily stopped or abolished, it is required to inform the Department of Fisheries as soon as possible about the case and this License shall be returned back to the Department.
 • It shall follow the Good Manufacturing Practices (GMP) and SSOP Guidelines specified by the member countries of ASEAN.

ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်စုဆောင်းခွင့်လိုင်စင်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)   ကုမ္ပဏီ၏ (Letter Head) ဖြင့်တင်ပြလာသော လျှောက်လွှာ

(ခ)     ပိုင်ရှင်၏နိုင်ငံသားကတ်မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ရေထွက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ် စုဆောင်းခွင့် လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက် အထားများကို ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး  ငါးလုပ်ငန်း  ဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ တင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်စုဆောင်းခွင့်  လိုင်စင်ကို  ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေအရ ရေထွက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ် စုဆောင်းခွင့် လိုင်စင်ခွန်နှုန်းထားများကို အမျိုးအစား၊ ပမာဏအလိုက် သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ငွေစာရင်းသို့ အခွန်အခ     အဖြစ် ပေးသွင်းစေလျက်ရှိပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲ ၁ ကို ကြည့်ပါ။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည့််စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ် ရက် ၁ ရက်အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေး ထိုးသည့်ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊

ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

သတ်မှတ်ချက်များ

  • ဤလိုင်စင်ကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ စစ်ဆေးသည့်အခါ ပြသရမည်။
 • နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနက အခါအား  လျှော်စွာထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်နှင့်စည်းကမ်းချက်၊ ကန့်သတ်ချက် များကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။
 • မိမိအား ရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုထားသည့် ရေထွက်ပစ္စည်းကို ခွင့်ပြု ထားသည့်ဒေသနှင့် အချိန်ကာလအတွင်း သယ်ယူရမည်။
 • လိုင်စင်ရရှိသူသည် စုဆောင်းရရှိသည့် ရေထွက်ပစ္စည်း ပမာဏ နေရာ   ဒေသနှင့် ရောင်းချသည့် ရေထွက်ပစ္စည်းပမာဏနေရာဒေသ တို့ကို လစဉ် သက်ဆိုင်ရာငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှူးများ ထံတင်ပြရမည်။
 • လိုင်စင်ရရှိသူသည် ခွင့်ပြုထားသည့်ဒေသတွင်သာ ရေထွက်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ရန်အတွက် စုဆောင်းခွင့်ရှိသည်။ ရောင်းဝယ်သည့်    ရေထွက်   ပစ္စည်းများကို ဒေသတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှူးထံမှ သယ်ယူခွင့် မျှောစာ  လက်မှတ်ဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရမည်။
 • ရောင်းဝယ်ခွင့်ရရှိသည့် ရေထွက်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲ ဉပဒေနှင့်အညီ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့် နည်းလမ်းများ ဖြင့် သာ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်း ပြုလုပ်ရမည်။
 • ဤလိုင်စင်ကို ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနတွင် သက်တမ်းတိုး လျှောက် ထားနိုင်သည်။

 

ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ ရေနေသတ္တဝါအရှင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)   ငါးအရှင်များပြည်ပမှပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်း၊ ပြည်တွင်းမှ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းအတွက်ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်လွှာ (Form d)

(ခ)     စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏သွင်းကုန် လိုင်စင်

(ဂ)     ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာန၏ ထောက်ခံစာ

(ဃ)   တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံမှ သက်ဆိုင်ရာ၏ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

(င)     အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ကုန်မှာစာ၊ ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေးရန်အတွက် တင်းသွင်းလာသော တိရစ္ဆာန် နမူနာ

(စ)     တင်သွင်းလာသောနိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာမှ မွေးမြူသောနေရာ နှင့် ရေသတ္တဝါများ၏ ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်

(ဆ)   ရောဂါစစ်ဆေးရန် အတွက် တိရစ္ဆာန်နမူနာ

(ဇ)     ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ  ခွင့်ပြုထားသော မွေးမြူရန်နေရာ

(ဈ)    တင်သွင်းခြင်း/ တင်ပို့ခြင်းအတွက် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ သဘောတူညီချက်

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ ရေနေသတ္တဝါ အရှင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် လျှောက်ထား

          ရန် အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ကို စစ်ဆေးပြီးပြည့်စုံခဲ့လျှင်   ပို့ကုန်/သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ  ရေနေသတ္တဝါ အရှင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ရှာဖွေစစ်ဆေးနိုင်သောရောဂါ (၃) မျိုးအတွက် Polymerase Chain Reaction (PCR) စစ်ဆေးမှု နမူနာတစ်ခုလျှင်ခန့်မှန်း ၄၈၀၀၀ ကျပ်

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည့််စုံခဲ့လျှင် ခန့်မှန်း အလုပ်လုပ်ရက် (၇)ရက် အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေး ထိုးသည့်ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်များ

ဤလက်မှတ်သည် ထုတ်ပေးသည့် နေ့မှစ၍ () ရက် အတွင်းသာ အကျုံးဝင်သည်။ ငါးနှင့် ရေချိုကျောက်ပုစွန်(အရှင်) ရေငန်ပုစွန်၊ ပုစွန်ဖြူ၊ ရေချိုပုစွန်ထုပ်ကြီး၊ (အေးခဲ၊ အရှင်၊ ရေခဲရိုက်) တင်သွင်းမှု အတွက် PCR စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ရမည်။

ငါးသားဖောက်စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်း၊ အလှမွေးငါး စီးပွားဖြစ်မွေးမြူခွင့်လိုင်စင်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

ငါးသားဖောက်စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်း၊အလှမွေးငါး စီးပွားဖြစ် မွေးမြူခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာ (Form c )

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ငါးသားဖောက် စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်း၊ အလှမွေး ငါးစီးပွားဖြစ်မွေးမြူခွင့် လိုင်စင်လျှောက်ထားရန် အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ တင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံ ခဲ့လျှင်စီးပွားဖြစ်ငါးသားဖောက်စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်း၊ အလှပြငါး စီးပွားဖြစ်မွေးမြူခွင့်လိုင်စင်ကို ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာ ဉပဒေ အပိုဒ်(၁၈) အရ ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

စီးပွားဖြစ်နှုန်းထားများ

 • ပုစွန်/ ငါး/ သားပေါက်/ အလှပြငါးပေါက်    ၁၀၀၀ ကျပ်
 • အလှပြငါး မြို့နယ်တစ်မြို့နယ်လျှင် ၁၅၀၀ကျပ်

(မွေးမြူသည့်နေရာတစ်နေရာတိုင်းအတွက်)

အခြား

ဒဏ်ကြေးများလိုင်စင်တစ်ခုလျှင်၂၀၀၀ကျပ်

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည့်စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ် ရက် (၂ )ပတ် အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး၊ ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနရုံး

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေး ထိုးသည့်ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊

ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး၊ ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနရုံး

သတ်မှတ်ချက်များ

ငါးသားဖောက်ခြင်းနှင့် အလှမွေးငါးမွေးမြူခြင်းတွင် အသုံးပြုသော ငါးအစာများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း/ တင်ပို့ခြင်းနှင့် မွေးမြူ ထုတ်လုပ်သော အလှမွေးငါးများ ရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း အသိအမှတ်ပြု  လက်မှတ် (Health Certificate) တို့ကို ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်။

စီးပွားဖြစ် ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင် ( ငါး/ ပုစွန်) လျှောက်ထားခြင်း

တင်ပြရန်လို

အပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)   ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ (Form b)

(ခ)     မွေးမြူသည့် မြေနေရာ သို့မဟုတ် ရေ၏ အမျိုးအစားနှင့် သက်ဆိုင် သည့် အချက်အလက်များ

(ဂ)     မွေးမြူမည့် လန (၃၉) ရပြီးဖြစ်သော မြေနေရာနှင့် သက်ဆိုင်သော  အချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁၀၅ ကိုတွဲ၍တင်ပါ)

(ဃ)   ငါး/ပုစွန်သားပေါက် မွေးမြူမည့်မြေနေရာနှင့် ဧရိယာ၏ မြေပုံအကြမ်း

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် စီးပွားဖြစ် ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင် လျှောက်ထား     ရန်အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးရုံး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ      လျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးရုံးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ တင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံ ခဲ့လျှင် စီးပွားဖြစ် ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်ကို ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

လိုင်စင်နှုန်းများ

ငါးမွေးမြူသည့်စနစ်အပေါ်တွင် မူတည်၍ လိုင်စင်နှုန်းများမှာ-

၁။ Extensive system                               ၃၀၀ ကျပ်/ဧက

၂။ Extensive plus system                        ၃၀၀ ကျပ်/ဧက

၃။ Semi-intensive system                      ၁၀၀၀ ကျပ်/ဧက

ငါးမွေးမြူသည့် နေရာပေါ်တွင် မူတည်၍ လိုင်စင်နှုန်းများမှာ-

၁။  ရန်ကုန်နှင့် ဧရာဝတီ                             ၃၀၀၀ ကျပ်/ဧက

၂။  စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး၊ ပဲခူးနှင့် မွန်ပြည်နယ်  ၁၅၀၀ ကျပ်/ဧက

၃။  အခြားတိုင်းဒေသကြီးများ                      ၉၀၀ ကျပ်/ဧက

၄။  လှောင်အိမ်စနစ်ဖြင့် မွေးမြူခြင်း (၁၀x၁၀x၁၀) ပေ  ၂၀၀ကျပ်

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ပြည့််စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ်ရက်  (၃)ရက်အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

အတည်ပြုလက်မှတ်

ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊

ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး၊ ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနရုံး

သတ်မှတ်ချက်များ

 • ဤငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်ကို လိုင်စင်ပေါ်တွင်ပြသထားသော သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် သက်တမ်းတိုး ရမည်။
 • ဤငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်သည် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား   တစ်ရပ်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။
 • ဒေသရင်းငါးမျိုးများကိုထိခိုက်စေမည့် ပြည်ပငါးမျိုးများ၊ မွေးမြူထွက် ကုန်များ၏အရည်အသွေး၊ရေနေသတ္တဝါရောဂါများနှင့်ပတ်ဝန်း ကျင်ကို ထိခိုက်စေမည့် မွေးမြူနည်းစနစ်များဖြင့် မမွေးမြူရ။

ကောင်းမွန်သောမွေးမြူရေးကျင့်စဉ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများ

ကုမ္ပဏီ၏ (Leter Head) ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

 

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ကောင်းမွန်သောမွေးမြူရေးကျင့်စဉ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားရန်အတွက် တင်ပြရန် လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနGAqP Extension and Inspection Tem စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး အကြံပြုချက် နှင့်အညီ တင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ကောင်းမွန်သောရေသတ္တဝါ မွေးမြူရေးကျင့်စဉ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

စစ်ဆေးမှုတစ်ကြိမ်အတွက် ၄၈၀၀၀ ကျပ်

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ပြည့််စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ်ရက် (၁၀) ရက်အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

အတည်ပြုလက်မှတ်

ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား တာဝန်ခံအရာရှိမှ လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်း

သတ်မှတ်ချက်များ

 • ဤအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုလက်မှတ်ပေါ်တွင်ပြသထားသော သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် သက်တမ်းတိုးရ

မည်။

 • မွေးမြူသူများမှ ကောင်းမွန်သော မွေးမြူရေးကျင့်စဉ် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် လျှောက်ထားသောအခါ လက်မှတ်ထုတ်ပေးနိုင်ရန်  အတွက် GAqP စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှ မွေးမြူသည့်နေရာကို စစ်ဆေး အပြီးတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ကို ငါးမွေးမြူရေးဌာနခွဲ ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။

(က)    မွေးမြူသည့်နေရာသည် ညစ်ညမ်းသော ရေများနှင့် အဝေးတွင် တည်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး သန့်စင်ကောင်းမွန်သော ရေအရင်းအမြစ်  ဖြင့်သာ မွေးမြူခြင်းပြုရမည်။

(ခ)     မွေးမြူသည့်ကန်သည် ငါး/ပုစွန် မွေးမြူခြင်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ တည်ဆောက်ရမည်။

(ဂ)     မွေးမြူသည့် ကန်များမှ စိမ့်ထွက်လာသော ရေသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရေဧရိယာကို ညစ်ညမ်းမှုမရှိစေရ။

(ဃ)    မွေးမြူသည့် တိရိစာ္ဆန်များ (ငါး သို့မဟုတ် ပုစွန်)ကို သက်တမ်း မကုန်ဆုံးသေးသော အရည်အသွေးပြည့်မှီသည့် ငါးစာများကို ကျွေးမွေး၍မွေးမြူရသည်။

(င)     မွေးမြူရေးအစာအများကို အရိပ်ရ၍ ခြောက်သွေ့အေးမြသော  နေရာတွင်သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရမည်။ သိမ်းဆည်းသည့် နေရာသည်  သန့်ရှင်းရမည်ဖြစ်ပြီး     နေရောင်ခြည်နှင့်တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ခြင်း၊ မိုးရေ နှင့်စိုထိုင်းဆမြင့်မားမှု မရှိသော နေရာ ဖြစ်ရမည်။

(စ)     မွေးမြူသော ငါး/ပုစွန်တို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူသော ကန်၏ ရေအရည်အသွေးတို့ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်း ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပြီး  ငါးရောဂါများ ရှောင်တခင်ဖြစ်ပွားခြင်းမှကာကွယ်

          နိုင်ရန်အတွက် ချမှတ်ထားသည့် လမ်းညွှန်မှုများကို လိုက်နာရမည်။

(ဆ)    မွေးမြူသည့် နေရာသည် အိမ်သာနှင့်နီးသောနေရာ မိလ္လာ ပိုက်နှင့်နီးသောနေရာမဖြစ်ရ။

(ဇ)     ငါးစာ နှင့်အသုံးပြုသော ပစ္စည်းကိရိယာများကို ပြင်ပ ရောဂါပိုးမွှားများ ကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် သေချာစွာ သိမ်းဆည်းရမည်။

(ဈ)     မွေးမြူသည့်နေရာများတွင် တားမြစ်ထားသော ဆေးဝါးများ  နှင့် ဓာတုပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။

(ည)    ငါးနှင့်ပုစွန်များကို တင်ပို့နိုင်ရန်အတွက် ဖမ်းဆီးသည့်အခါ ရောဂါပိုးများ ကူးစက်နေခြင်း ရှိ / မရှိကို သေချာစွာ စစ်ဆေးရမည်။

(ဋ)     ငါး၊ပုစွန်များတင်ပို့ရန်အတွက်အသုံးပြုသော ကိရိယာများ၊    ရေ နှင့်ရေခဲတို့သည် သန့်ရှင်းမှုရှိရမည်။

(ဌ)  မွေးမြူသော ငါး၏အရွယ်အစား၊ မွေးမြူသည့်နေရာ၊ မွေးမြူသည့် ကန်၏အကျယ်၊ ရေ၏အရည်အသွေး၊ အစာကျွေးနှုန်း၊ ဓာတု ပစ္စည်းများနှင့်ဆေးဝါးများ အသုံးပြုမှု၊ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး အစီအမံများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုမှ ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်များကို သေချာစွာ မှတ်တမ်းတင် ထားရမည်။

()  မွေးမြူကန်တွင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့် အခြားတိရစ္ဆာန်များ ဖြစ်သော ကြက်၊ ဝက်၊ နွားများနှင့် တွဲဖက်မွေးမြူခြင်း မပြုရပါ။

()     တင်သွင်းလာသော ငါးစာနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ငါးအစာတောင့်စက်ရုံများမှ   ငါးစာ ဖြစ်ရမည်။

()   မွေးမြူထုတ်လုပ်သော မွေးမြူရေးတွင် အသုံးပြုသော ငါးအစာများသည် တရားဝင်ရေထွက်ကုန်များတွင် ပဋိဇီဝ ဆေးဝါးဓာတ်ကြွင်းများ မရှိရန်စစ်ဆေး အတည်ပြုချက် ရယူရမည်။

()    မွေးမြူထုတ်လုပ်သော ရေထွက်ကုန်များတွင် စံချိန်စံညွှန်း နှင့်အညီ   မွေးမြူထုတ်လုပ်သော      ရေထွက်ကုန်အမှတ်

          တံဆိပ် (Myanmar GAqP) ဖော်ပြရမည်။

 

ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)    ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင် လျှောက်လွှာ(From-8)

(ခ)     ငါးဖမ်းကိရိယာ၏သတ်မှတ်ချက်များ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင် လျှောက်ထားရန် အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသည် တင်ပြလာသော အထောက်  အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင် (Form 15) ကို သက်ဆိုင်ရာ  ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေအရ ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

လျှောက်ထားလာသော ငါးဖမ်းကိရိယာ၏ အမျိုးအစားပေါ်တွင် မူတည်၍ လိုင်စင်ဈေးနှုန်းများကို ကောက်ခံသွားမည်။

ကြာမြင့်ချိန်

ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရာသီချိန်အလိုက်ဆောင်ရွက်ခြင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေး ထိုးသည့်ရာထူး/အဆင့်

မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှူး

သတ်မှတ်ချက်များ

 • ရေချိုငါးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈ ဇယား () အရရေချိုငါးလုပ်ငန်းများအား ဥပဒေပြုခြင်းကို လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၂၅၆ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့်() တို့အရ ရေချိုငါးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကိုလည်းကောင်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရများ  သို့(၁၆--၂၀၁၁)ရက်နေ့မှစတင်၍လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
 • အငှားဂရန်အင်း/ တင်ဒါများလေလံ/ တင်ဒါရောင်းချခြင်းနှင့်ကိရိယာ  လိုင်စင်ခွန်ကောက်ခံခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များမှထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေ၊နည်းဥပဒေများ နှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏  ကြီးကြပ်မှုဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနများမှ ဆောင်ရွက်လျက်   ရှိပါသည်။
 • ရေချိုငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊၎င်းလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ဝန်ဆောင်မှု  လုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ဆောင်ရွက် ခွင့်မရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ပါသည်။ (မြန်မာနိုင်ငံ  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၁၅/၂၀၁၇)

တင်ဒါလိုင်စင်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်  အထောက်အထားများ

တင်ဒါလိုင်စင် လျှောက်လွှာ(Form-8)

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် တင်ဒါလိုင်စင် လျှောက်ထားရန် အတွက် တင်ပြရန် လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသည် တင်ပြလာသော အထောက် အထားများကို စစ်ဆေးပြီးပြည့်စုံခဲ့လျှင် တင်ဒါဆွဲဝယ်ခွင့် လက်မှတ် (Form 9) ကို  သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်   ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဉပဒေအရ ထုတ်ပေးမည်။

(ဂ)     ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ တင်ပြလာသောအထောက်အထားများကိုစစ်ဆေးပြီးပြည့်စုံခဲ့လျှင်တင်ဒါလိုင်စင်(Form 12)ကို ရရှိသူသည်တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ ငါးဖမ်းကိရိယာလိုင်စင်ခွန် ကို ပေးဆောင်ရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ငါးလုပ်ငန်းတင်ဒါစနစ်အရ

ကြာမြင့်ချိန်

ရေချိုငါးလုပ်ငန်းရာသီချိန်အလိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

မြို့နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊

ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး၊

သတ်မှတ်ချက်များ

 • ရေချိုငါးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ  ပုဒ်မ ၁၈၈ ဇယား()အရ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းများအား ဥပဒေပြုခြင်းကို လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၂၅၆ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် () တို့အရ ရေချိုငါးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကိုလည်းကောင်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရများ  သို့ (၁၆--၂၀၁၁) ရက်နေ့မှစတင်၍ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
 • အငှားဂရန်အင်း/ တင်ဒါများ လေလံ/တင်ဒါရောင်းချခြင်းနှင့် ကိရိယာ လိုင်စင်ခွန်ကောက်ခံခြင်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊   နည်းဥပဒေများ နှင့်အညီ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနများမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
 • ရေချိုငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ၎င်းလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ဝန်ဆောင်မှု   လုပ်ငန်းများသည် နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ဆောင်ရွက် ခွင့်မရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ပါသည်။ (မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၁၅/၂၀၁၇)

 

အငှားဂရန်အင်း/သီးသန့်အင်းငှားရမ်းခွင့် (မြန်မာနိုင်ငံသားများသာလျှင်)

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

ဂရန်အင်းငှားရမ်းခွင့် လျှောက်လွှာအတွက်

(က)    ဂရန်အင်းငှားရမ်းခွင့်လျှောက်လွှာ(Form 2)

သီးသန့်အင်းငှားရမ်းခွင့်လျှောက်လွှာအတွက်

(က)    သီးသန့်အင်းငှားရမ်းခွင့်လျှောက်လွှာ(Form 26) 

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

 (က)  လျှောက်ထားသူသည် အငှားဂရမ်အင်း/ သီးသန့်အင်း ငှားရမ်းခွင့် ‌လျှောက်ထားရန်အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထား များကိုမြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထား   ရမည်။

(ခ)     မြို့ရုံးငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ    ကို စစ်ဆေးပြီးပြည့်စုံခဲ့လျှင် ဂရန်အင်းလေလံဆွဲဝယ်ခွင့် လက်မှတ် (Form 3) ကို သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ဥပဒေအရ ထုတ်ပေးမည်။

 (ဂ)    ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ တင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံ ခဲ့လျှင် အငှားဂရမ် (Form 6 ) သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေအရ  ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ငါးလုပ်ငန်းဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့်လေလံဆွဲဝယ်ယူခွင့်စနစ်အရ

ကြာမြင့်ချိန်

ရေချိုငါးလုပ်ငန်း ရာသီချိန်အလိုက် ဆောင်ရွက်ခြင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

မြို့နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး၊

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊

ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီး၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

သတ်မှတ်ချက်များ

 • ရေချိုငါးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈ဇယား()အရ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းများအား ဥပဒေပြုခြင်းကို လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ ၂၅၆ ပုဒ်မခွဲ(က) နှင့်()တို့အရ ရေချိုငါးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကိုလည်းကောင်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရများ သို့ (၁၆--၂၀၁၁)ရက်နေ့မှစတင်၍ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
 • အငှားဂရန်အင်း/တင်ဒါများ လေလံ/တင်ဒါရောင်းချခြင်းနှင့် ကိရိယာ လိုင်စင်ခွန် ကောက်ခံခြင်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များမှ ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ  နှင့်အညီ  တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များ၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနများမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
 • ရေချိုငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ၎င်းလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများသည်နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ပါသည်။(မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇)

 

ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ခြင်း

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)    ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ

(ခ)     ရေလုပ်သား၏နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကတ် (မိတ္တူ)

(ဂ)     ရေလုပ်သား၏ဓာတ်ပုံများ (ပတ်စ်ပို့အရွယ်)

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားရန်  အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ တင်ပြလာသော အထောက် အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ရေလုပ်သား မှတ်ပုံတင်ကတ်ကို ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဝန်ဆောင်ခမဟုတ်ပါ။ မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေအရ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ငွေစာရင်းသို့ ရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ကြေး အဖြစ် ပေးဆောင်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော အထောက်အထားများပြည့်စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ်ရက် (၁) ရက်အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

မြို့နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး၊

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှူး

သတ်မှတ်ချက်

 • ဤရေလုပ်သားမှတ်ပုံတင်ကို မှတ်ပုံတင်ကတ်ပေါ်တွင် ပြသထား သော သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမှီငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် သက်တမ်း တိုးရမည်။
 • ရေလုပ်သား၏အသက်သည် ၁၈နှစ်နှင့် အထက် ဖြစ်ရမည်။
 • ရေလုပ်သားသည် မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရမည်။

ကမ်းနီးငါးဖမ်း/ငါးသယ်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)    ကမ်းနီးငါးဖမ်း/ငါးသယ်လိုင်စင် လျှောက်လွှာ

(ခ)     ငါးဖမ်းရေယာဉ်၏ သတ်မှတ်ချက်များ

(ဂ)     ငါးဖမ်းရေယာဉ်လိုင်စင်(မိတ္တူ)

(ဃ)    ငါးဖမ်းရေယာဉ်၏ဓာတ်ပုံများ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ကမ်းနီးငါးဖမ်းလိုင်စင် လျှောက်ထားရန်  အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     မြို့နယ်ရုံးငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာန မှတင်ပြလာသော အထောက် အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ကမ်းနီးငါးဖမ်း/ ငါးသယ် လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဝန်ဆောင်ခ မရှိပါ။ မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေအရ ပေးဆောင် ရသည့် ငါးစိုခွန်၊ လှေခွန်၊ ကိရိယာခွန်၊ မှတ်ပုံတင်ကြေးများကို ကမ်းနီးလိုင်စင်ကြေးအဖြစ် ကောက်ခံပါသည်။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသောအထောက်အထားများပြည့်စုံပါက (၁ )ရက်အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

မြို့နယ် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနရုံး

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေး  ထိုးသည့်ရာထူး/အဆင့်

မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှူး

သတ်မှတ်ချက်များ

 • ဤလိုင်စင်ကိုရေယာဉ်ပေါ်တွင် အမြဲသိမ်းဆည်းထားရမည်။
 • စစ်ဆေးရေးမှူးက စစ်ဆေးသောအခါပြသရမည်။
 • ခွင့်ပြုသည့်ဒေသ၊  လုပ်ငန်းနှင့် ကိရိယာကိုသာလုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 • ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ရေလုပ်သားကိုသာ တင်ဆောင်  ရမည်။
 • ဦးစီးဌာနမှ တောင်းခံသည့် စာရင်းဇယားနှင့် အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာတင်ပြပေးရမည်။
 • ဤလိုင်စင်ကို လွှဲပြောင်းကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အချက်အလက်ပြင်ဆင်ခြင်းမပြုလုပ်ရ။
 • သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသော လိုင်စင်ဖြင့် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်း မပြုရ။
 • သတ်မှတ်သည့်မြို့နယ်အတွင်း၌သာ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရှိသည်။
 • ရေလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့၍ ငါးဖမ်းဆီးခြင်းမပြုရ။
 • ညအချိန်တွင် အခြားရေယာဉ်များမြင်သာအောင် အချက်ပြ မီး ဖွင့်ထားရမည်။
 • ဤကမ်းနီးငါးဖမ်းလိုင်စင်ကို လိုင်စင်ပေါ်တွင် ပြသထားသော သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနတွင် သက်တမ်းတိုး ရမည်။

 

ကမ်းဝေးငါးဖမ်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း 

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)    ကမ်းဝေးငါးဖမ်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ

(ခ)     ငါးဖမ်းရေယာဉ်၏ သတ်မှတ်ချက်များ

(ဂ)     ငါးဖမ်းရေယာဉ်လိုင်စင်(မိတ္တူ)

(ဃ)    ငါးဖမ်းရေယာဉ်၏ဓာတ်ပုံများ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ကမ်းဝေးငါးဖမ်းလိုင်စင် လျှောက်ထားရန် အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြ လျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ တင်ပြ  လာသော အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းလိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

ဝန်ဆောင်ခ မရှိပါ။ မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေအရ ကမ်းဝေး ငါးဖမ်းရေယာဉ်မှ နိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုငွေစာရင်း သို့ ပေးဆောင် ရသည့် ငါးစိုခွန်၊ လှေခွန်၊ ကိရိယာခွန်၊ မှတ်ပုံတင်ကြေးများကို လိုင်စင်ကြေး အဖြစ် ကောက်ခံပါသည်။

ကြာမြင့်ချိန်

ကမ်းဝေးငါးဖမ်း လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းအတွက် တင်ပြရန် လိုအပ်မည့် အထောက်အထားများပြည့်စုံပါက() ရက်အတွင်း လိုင်စင်ထုတ်ပေး မည်ဖြစ်ပါသည်။

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီး၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊

ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီဦးစီးမှူး

ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

သတ်မှတ်ချက်များ

 • ဤလိုင်စင်ကို ငါးဖမ်းရေယာဉ်ပေါ်တွင် အစဉ်အမြဲ သိမ်းဆည်းထား ရမည်။
 • သက်ဆိုင်ရာစစ်ဆေးရေးမှူးက စစ်ဆေးသောအခါ ပြသရမည်။
 • မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းရေပြင်အတွင်း ခွင့်ပြုသည့်ဒေသ၊ ခွင့်ပြု သည့် ငါးလုပ်ငန်းနှင့် ငါးဖမ်းကိရိယာကိုသာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိသည်။
 • နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်သည့်အမိန့်၊ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရမည်။
 • ဦးစီးဌာနတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ရေလုပ်သားကိုသာ တင်ဆောင်  ရမည်။
 • ကမ်းဝေးငါးဖမ်းဒေသမှာ ပူးတွဲရေပုံအရကမ်းခြေမှ (၁၀) မိုင် အပြင်ဘက်တွင် ငါးဖမ်းဆီးရန်ဖြစ်သည်။
 • ဤလိုင်စင်ရရှိသူသည် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ လိုအပ်၍ တောင်းခံ သည့် စာရင်းဇယားနှင့်အချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာတင်ပြ  ပေးရမည်။
 • ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလိုင်စင်ပါ အချက် အလက် တစ်စုံတစ်ရာ ပြောင်းလဲခြင်းမပြုရ။
 • ငါးဖမ်းဆီးခွင့်ပိတ်ပင်ထားသည့် ကာလမှာ နှစ်စဉ် ငါးလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်