အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

စီးပွားဖြစ် ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင် ( ငါး/ ပုစွန်) လျှောက်ထားခြင်း

တင်ပြရန်လို

အပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)   ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ (Form b)

(ခ)     မွေးမြူသည့် မြေနေရာ သို့မဟုတ် ရေ၏ အမျိုးအစားနှင့် သက်ဆိုင် သည့် အချက်အလက်များ

(ဂ)     မွေးမြူမည့် လန (၃၉) ရပြီးဖြစ်သော မြေနေရာနှင့် သက်ဆိုင်သော  အချက်အလက်များ (ပုံစံ ၁၀၅ ကိုတွဲ၍တင်ပါ)

(ဃ)   ငါး/ပုစွန်သားပေါက် မွေးမြူမည့်မြေနေရာနှင့် ဧရိယာ၏ မြေပုံအကြမ်း

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် စီးပွားဖြစ် ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင် လျှောက်ထား     ရန်အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးရုံး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြ      လျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးရုံးငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ တင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံ ခဲ့လျှင် စီးပွားဖြစ် ငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်ကို ငါးမွေးမြူခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

လိုင်စင်နှုန်းများ

ငါးမွေးမြူသည့်စနစ်အပေါ်တွင် မူတည်၍ လိုင်စင်နှုန်းများမှာ-

၁။ Extensive system                               ၃၀၀ ကျပ်/ဧက

၂။ Extensive plus system                        ၃၀၀ ကျပ်/ဧက

၃။ Semi-intensive system                      ၁၀၀၀ ကျပ်/ဧက

ငါးမွေးမြူသည့် နေရာပေါ်တွင် မူတည်၍ လိုင်စင်နှုန်းများမှာ-

၁။  ရန်ကုန်နှင့် ဧရာဝတီ                             ၃၀၀၀ ကျပ်/ဧက

၂။  စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေး၊ ပဲခူးနှင့် မွန်ပြည်နယ်  ၁၅၀၀ ကျပ်/ဧက

၃။  အခြားတိုင်းဒေသကြီးများ                      ၉၀၀ ကျပ်/ဧက

၄။  လှောင်အိမ်စနစ်ဖြင့် မွေးမြူခြင်း (၁၀x၁၀x၁၀) ပေ  ၂၀၀ကျပ်

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ပြည့််စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ်ရက်  (၃)ရက်အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

အတည်ပြုလက်မှတ်

ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊

ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး၊ ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနရုံး

သတ်မှတ်ချက်များ

  • ဤငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်ကို လိုင်စင်ပေါ်တွင်ပြသထားသော သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနတွင် သက်တမ်းတိုး ရမည်။
  • ဤငါးမွေးမြူခြင်းလိုင်စင်သည် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား   တစ်ရပ်အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိစေရ။
  • ဒေသရင်းငါးမျိုးများကိုထိခိုက်စေမည့် ပြည်ပငါးမျိုးများ၊ မွေးမြူထွက် ကုန်များ၏အရည်အသွေး၊ရေနေသတ္တဝါရောဂါများနှင့်ပတ်ဝန်း ကျင်ကို ထိခိုက်စေမည့် မွေးမြူနည်းစနစ်များဖြင့် မမွေးမြူရ။