အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်စုဆောင်းခွင့်လိုင်စင်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

(က)   ကုမ္ပဏီ၏ (Letter Head) ဖြင့်တင်ပြလာသော လျှောက်လွှာ

(ခ)     ပိုင်ရှင်၏နိုင်ငံသားကတ်မှတ်ပုံတင် (မိတ္တူ)

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)   လျှောက်ထားသူသည် ရေထွက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ် စုဆောင်းခွင့် လိုင်စင် လျှောက်ထားရန်အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက် အထားများကို ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး  ငါးလုပ်ငန်း  ဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)     ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှ တင်ပြလာသော အထောက်အထားများကို စစ်ဆေးပြီး ပြည့်စုံခဲ့လျှင် ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်စုဆောင်းခွင့်  လိုင်စင်ကို  ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မြန်မာ့ပင်လယ်ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေအရ ရေထွက်ပစ္စည်း ရောင်းဝယ် စုဆောင်းခွင့် လိုင်စင်ခွန်နှုန်းထားများကို အမျိုးအစား၊ ပမာဏအလိုက် သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ငွေစာရင်းသို့ အခွန်အခ     အဖြစ် ပေးသွင်းစေလျက်ရှိပါသည်။ နောက်ဆက်တွဲ ၁ ကို ကြည့်ပါ။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ပြည့််စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ် ရက် ၁ ရက်အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

အတည်ပြုလက်မှတ် ရေး ထိုးသည့်ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊

ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီး ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး

သတ်မှတ်ချက်များ

    • ဤလိုင်စင်ကို သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ စစ်ဆေးသည့်အခါ ပြသရမည်။
  • နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနက အခါအား  လျှော်စွာထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်နှင့်စည်းကမ်းချက်၊ ကန့်သတ်ချက် များကို တိကျစွာ လိုက်နာရမည်။
  • မိမိအား ရောင်းဝယ်ခွင့်ပြုထားသည့် ရေထွက်ပစ္စည်းကို ခွင့်ပြု ထားသည့်ဒေသနှင့် အချိန်ကာလအတွင်း သယ်ယူရမည်။
  • လိုင်စင်ရရှိသူသည် စုဆောင်းရရှိသည့် ရေထွက်ပစ္စည်း ပမာဏ နေရာ   ဒေသနှင့် ရောင်းချသည့် ရေထွက်ပစ္စည်းပမာဏနေရာဒေသ တို့ကို လစဉ် သက်ဆိုင်ရာငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှူးများ ထံတင်ပြရမည်။
  • လိုင်စင်ရရှိသူသည် ခွင့်ပြုထားသည့်ဒေသတွင်သာ ရေထွက်ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ရန်အတွက် စုဆောင်းခွင့်ရှိသည်။ ရောင်းဝယ်သည့်    ရေထွက်   ပစ္စည်းများကို ဒေသတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှူးထံမှ သယ်ယူခွင့် မျှောစာ  လက်မှတ်ဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရမည်။
  • ရောင်းဝယ်ခွင့်ရရှိသည့် ရေထွက်ပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတော်၏ တည်ဆဲ ဉပဒေနှင့်အညီ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသည့် နည်းလမ်းများ ဖြင့် သာ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်း ပြုလုပ်ရမည်။
  • ဤလိုင်စင်ကို ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနတွင် သက်တမ်းတိုး လျှောက် ထားနိုင်သည်။