အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ရေလုပ်ငန်းသုံး ရေခဲစက်ရုံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

ကုမ္ပဏီ၏ (Leter Head) ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်

(က)လျှောက်ထားသူသည် ရေလုပ်ငန်းသုံးရေခဲစက်ရုံမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်  လျှောက်ထားရန်အတွက် တင်ပြရန်လိုအပ်သော အထောက် အထားများကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ) ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှတင်ပြလာသော အထောက်အထားများ ကို စစ်ဆေးပြီးပြည့်စုံခဲ့လျှင်   ရေလုပ်ငန်းသုံး ရေခဲစက်ရုံမှတ်ပုံတင်  လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

တစ်နှစ်လျှင် မှတ်ပုံတင်ကြေး ၅၀၀၀၀ကျပ်

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသောအထောက်အထားများ ပြည့််စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ် ရက် ၃ ရက်မှ ၅ ရက်အတွင်း

လျှောက်ထားရမည့် နေရာ

ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီး၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး၊

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

ညွှန်ကြားရေးမှူး၊

ပြည်နယ် (သို့) တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူး၊ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန

သတ်မှတ်ချက်များ

 • ဤမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို အများမြင်သာသည့်နေရာတွင် ချိတ်ဆွဲထားရမည်။
 • ဤမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို မသက်ဆိုင်သူအား လွှဲအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်း မပြုရ။ 
 • ဤမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ပါ အချက်အလက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်ခြင်း မပြုရ။
 • ဤမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပျောက်ဆုံးလျှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် မိတ္တူကို ထုတ်ပေးပါရန် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ ခိုင်လုံသော အထောက်အထားနှင့်အတူ လျှောက်ထားရမည်။
 • မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ပျက်စီးလျှင် သို့မဟုတ် မထင်မရှားဖြစ်လျှင် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပါ အချက်အလက်များ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်လျှင် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနသို့ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့် ပူးတွဲတင်ပြရမည်။
 • ဤမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ရေခဲထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စမှအပ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မှ အသုံးမပြုရ။
 • မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းမကုန်ဆုံးမီ နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားရာတွင် ဤမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်ကို ပူးတွဲတင်ပြ ရမည်။
 • က်တမ်းကုန်ဆုံးပြီး ရက်ပေါင်း (၆၀) အတွင်း သက်တမ်းတိုးမြှင့် လျှောက်ထားပါက သတ်မှတ်သည့် ဒဏ်ကြေးကို ပေးဆောင်ရမည်။
 • သက်တမ်းတိုးမြှင့်ရန် လျှောက်ထားခြင်း မရှိပါက မှတ်ပုံတင်ပျက်  ပြယ်ပြီး ဖြစ်သည်။
 • သက်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးရေးမှူးက စစ်ဆေးသည့်အခါ ပြသရမည်။
 • ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ချမှတ်ပေးသော ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။