အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

ရေထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူသည့်ထောက်အထားလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း

တင်ပြရန်လိုအပ်မည့်

အထောက်အထားများ

ကုမ္ပဏီ၏ (Leter Head) ဖြင့်တင်ပြလာသောလျှောက်လွှာ

လုပ်ငန်းစဉ်များ

(က) လျှောက်ထားသူသည် ရေထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူသည့်  အထောက် အထားလက်မှတ် လျှောက်ထားရန်အတွက် တင်ပြရန် လိုအပ်သော အထောက်အထားများကို မြို့နယ်ရုံး ငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနသို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။

(ခ)   မြို့နယ် ရုံးငါးလုပ်ငန်းဉီးစီးဌာနမှတင်ပြလာသော အထောက် အထားများကို စစ်ဆေးပြီးပြည့်စုံခဲ့လျှင်ရေထွက်ပစ္စည်းသယ်ယူသည့် အထောက်အထား လက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

       မရှိပါ။

ကြာမြင့်ချိန်

တင်ပြလာသော အထောက်အထားများပြည့််စုံခဲ့လျှင် အလုပ်လုပ် ရက်(၁)ရက်အတွင်း             

လျှောက်ထားရမည့်နေရာ

မြို့နယ် ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနရုံး၊

အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ရာထူး/အဆင့်

မြို့နယ်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှူး

သတ်မှတ်ချကများ

  • မွေးမြူထုတ်လုပ်သောရေထွက်ကုန်ဖြစ်လျှင် မည်သည့် မွေးမြူ နည်းစနစ်ဖြင့်(ဥပမာ-GAqP စနစ်ဖြင့် မွေးမြူခြင်း (သို့မဟုတ်) ကြက်နှင့်ငါးတွဲဖက်မွေးမြူခြင်း) မွေးမြူသော ရေထွက်ကုန် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြရမည်။