အဓိကအကြောင်းအရာသို့ သွားမည်
x

                  တန်ချိန်(မက်ထရစ်တန် ရိုးရိုး)

                    တန်ဘိုး( US$ -သန်းပေါင်း)

စဉ်

နိုင်ငံ

ငါး

ပုစွန်

အခြား

စုစုပေါင်း

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

အမေရိကန်

၆၃၉၀.၇၉၁

၁၁.၈၀၅

၃၀.၆၀၉

၀.၁၃၀

၁၈၈.၁၀၂

၀.၅၈၁

၆၆၀၉.၅၀၂

၁၂.၅၁၆

အီတလီ

၁၆၆၉.၃၈၈

၂.၃၉၃

၀.၀၀၅

-

၄၈.၀၀၅

၀.၀၇၈

၁၇၁၇.၃၉၈

၂.၄၇၁

ဘယ်ဂျီယံ

၂၃.၉၃၀

၀.၀၄၄

၈၀.၂၃၉

၀.၅၁၆

-

-

၁၀၄.၁၆၉

၀.၅၆၀

ဆွီဒင်

၂၅၂.၂၀၈

၀.၃၁၅

-

-

-

-

၂၅၂.၂၀၈

၀.၃၁၅

 

Tatal

၈၃၃၆.၃၁၇

၁၄.၅၅၇

၁၁၀.၈၅၃

၀.၆၄၆

၂၃၆.၁၀၇

၀.၆၅၉

၈၆၈၃.၂၇၇

၁၅.၈၆၂

                 တန်ချိန်(မက်ထရစ်တန် ရိုးရိုး)

                   တန်ဘိုး( US$ -သန်းပေါင်း)

ခုနှစ်

ငါး

ပုစွန်

အခြား

စုစုပေါင်း

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

တန်ချိန်

တန်ဘိုး

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၉၀၅၈၀.၀၄

၃၁၉.၀၄၅

၁၃၀၈၂.၄၆

၅၈.၂၀၇

၁၃၅၀၄၄.၀၁

၂၂၈.၅၆၇

၄၃၈၇၀၆.၅၁

၆၀၅.၈၁၉

                                                                                                                                                                ဧက-ရိုးရိုး

ခုနှစ်

ငါးမွေးကန်

ပုစွန်မွေးကန်

ကဏန်းမွေးကန်

စုစုပေါင်း

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၂၄၅၈၀၇

၂၄၁၇၁၈

၁၈၅၇

၄၈၉၃၈၂

  ကောင်ရေ-သန်းပေါင်း

ခုနှစ်

ထုတ်လုပ်မှု

မျိုးစိုက်ထည့်မှု

ရောင်းချမှု

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၆၄၄.၀၉၂

၉၇.၇၁၅

၅၄၆.၃၇၇

မက်ထရစ်တန်-ထောင်ပေါင်း

ခုနှစ်

မွေးမြူရေး

အင်း

ဘုံ

ရေငန်

စုစုပေါင်း

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၁၀၄၈.၆၉

၃၃၉.၂၃

၁၂၅၁.၁၃

၃၀၃၆.၄၂

၅၆၇၅.၄၇

    တန်ချိန်-ထောင်ပေါင်း
                                                                                                                                        တန်ဘိုး-US$-သန်းပေါင်း

စဉ်

နိုင်ငံအမည်

 

၂၀၁၁-၁၂

၂၀၁၂-၁၃

၂၀၁၃-၁၄

၂၀၁၄-၁၅

၂၀၁၅-၁၆

တရုတ်

တန်ချိန်

၉၂.၇၈

၉၀.၇၈

၈၂.၆၇

၇၅.၇၃

၇၈.၇၂

 

 

တန်ဘိုး

၂၅၉

၂၄၄

၁၉၉

၁၆၉

၁၆၁

ထိုင်း

တန်ချိန်

၁၃၆.၂၈

၁၃၇.၆၃

၁၂၆.၆၅

၁၂၇.၅၄

၁၄၉.၅၆

 

 

တန်ဘိုး

၁၂၄

၁၃၃

၁၂၉

၁၂၈

၁၄၃

စင်္ကာပူ

တန်ချိန်

၁၅.၈၈

၂၆.၅၈

၂၀.၀၉

၂၁.၄၅

၂၇.၀၅

 

 

တန်ဘိုး

၃၅

၅၀

၂၅

၂၃

၃၀

မလေးရှား

တန်ချိန်

၂၃.၃၃

၁၉.၂၉

၁၆.၄၆

၁၆.၇၇

၁၃.၆၈

 

 

တန်ဘိုး

၅၄

၄၆

၃၅

၃၁

၃၄

 

စဉ်

ခုနှစ်

တန်ချိန်(ထောင်ပေါင်း)

တန်ဘိုး( US$ -သန်းပေါင်း)

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၃၈၆.၉၈

၆၅၃.၈၅

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၃၇၆.၈၅

၆၅၂.၈၄

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၃၄၅.၂၇

၅၃၆.၂၇

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၃၈.၂၉

၄၈၂.၂၅

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၃၆၈.၉၇

၅၀၂.၆၃

စဉ်

ခုနှစ်

ဧက-ရိုးရိုး

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၄၅၀၂၈၀

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၄၅၁၅၃၄

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၄၅၂၁၆၅

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၄၅၇၅၃၈

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၄၇၉၇၄၃

  ကောင်ရေ-သိန်းပေါင်း

စဉ်

ခုနှစ်

ထုတ်လုပ်မှု

မျိုးစိုက်ထည့်မှု

ရောင်းချမှု

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၇၅၀၃

၂၆၈၀

၄၈၂၃

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၇၈၉၆

၁၇၂၃

၆၁၇၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၅၅၁၄

၆၅၁

၄၈၆၃

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၅၇၅၄

၉၇၃

၄၇၈၁

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၆၀၈၇

၈၄၁

၅၂၄၆

စဉ်

ခုနှစ်

ပိဿာ-သန်းပေါင်း

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၂၇၂၇.၅၅

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၂၈၇၂.၅၉

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၃၀၇၄.၁၂

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၃၂၃၈.၄၂

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၃၄၀၆.၃၉